Chào mừng các bạn đến với website Sở Y tế Bình Định
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Chức năng, nhiệm vụ
    Trao đổi trực tuyến
  Văn phòng Sở:
  Nghiệp vụ Y:
  Nghiệp vụ Dược:
  K.hoạch - T.chính:
  Thanh tra Sở:
  Tổ chức - Cán bộ:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               29
  Số lượt truy cập: 1932232
Sở Y tế Bình Định

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Vị trí, chức năng: 

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

2. Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở.

c) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

d) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh;

đ) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội, bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5) Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

 b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

b) Tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở tỉnh.

12. Về đào tạo nhân lực y tế

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

13. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế hoặc có liên quan đến lĩnh vực y tế.

14. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý rác thải trong các cơ sở y tế.

15. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiên cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập khác của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực y tế.

16. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật;

17. Tổ chức thực hiện công tác xã hội hoá trong lĩnh vực y tế.

18. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế các huyện, thành phố.

20. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về y tế.

21. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

22. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế.

23. Xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

24. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế;

26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.     Văn bản mới
(Ngày ban hành 21-3-2014)(THÔNG TƯ) Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực quản lý

(Ngày ban hành 08-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014

(Ngày ban hành 22-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA (BÁC SĨ ĐA KHOA) - NĂM 2014

(Ngày ban hành 23-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014

(Ngày ban hành 06-5-2014) V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng bệnh

(Ngày ban hành 06-5-2014) V/v đảm bảo đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bệnh

(Ngày ban hành 22-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2014

(Ngày ban hành 07-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v thành lập BCĐ thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viện chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

(Ngày ban hành 07-5-2014) V/v cấp phát một số tờ rơi truyền thông về cây thuốc nam

(Ngày ban hành 07-5-2014) V/v báo cáo số liệu và hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế làm tài sản liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh

(Ngày ban hành 04-3-2014) V/v đảm bảo đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bệnh thủy đậu

(Ngày ban hành 23-4-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Ngày ban hành 22-4-2014)(QUYẾT ĐỊNH) BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG \"THƯƠNG HIỆU VÀNG THỰC PHẨM VIỆT NAM\"

(Ngày ban hành 08-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) PHÊ DUYỆT \"HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT, PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN NGƯỜI\"

(Ngày ban hành 26-02-2014)(THÔNG TƯ LIÊN TỊCH) HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTg NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH

(Ngày ban hành 13-5-2014)(GIẤY TRIỆU TẬP) Tập huấn tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng và quản lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

(Ngày ban hành 07-5-2014)(KẾ HOẠCH) V/v thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2014

(Ngày ban hành 14-5-2014) V/v thẩm định cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II

(Ngày ban hành 14-5-2014) V/v báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng sởi

(Ngày ban hành 14-5-2014)(KẾ HOẠCH) Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2014

(Ngày ban hành 16-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh ATTP thuộc chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2014

(Ngày ban hành 07-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn dự án phòng chống bệnh tăng huyết áp thuộc chương trình MTQG y tế năm 2014

(Ngày ban hành 16-5-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân, miệng, sốt rét và sởi tuần 19

(Ngày ban hành 12-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

(Ngày ban hành 21-5-2014)(THÔNG BÁO) V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ thanh tra, kiểm tra

(Ngày ban hành 21-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

(Ngày ban hành 22-5-2014)(BÁO CÁO) Kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện \"Tháng hành động vì CL VSATTP\" năm 2014

(Ngày ban hành 16-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành \"Hướng dẫn bảo quản vắc xin\"

(Ngày ban hành 16-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành \"Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng\"

(Ngày ban hành 22-5-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân, miệng, sốt rét và sởi tuần 20

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v triển khai hệ thống trực tuyến ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v rà soát, bổ sung chất lượng số liệu kiểm tra bệnh viện 2013

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng tránh tác hại nắng nóng mùa hè

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v báo cáo kết quả triển khai chuẩn đạo đức điều dưỡng viên và KSNK

(Ngày ban hành 23-5-2014) V/v chế độ báo cáo công tác Thanh tra Thủ trưởng, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

(Ngày ban hành 05-5-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

(Ngày ban hành 21-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ngày ban hành 09-5-2014)(THÔNG BÁO) V/v Lớp đào tạo lại chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa

(Ngày ban hành 12-5-2014)(NGHỊ ĐỊNH) Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

(Ngày ban hành 05-6-2014) V/v tăng cường phòng chống MERS-CoV

(Ngày ban hành 20-5-2014) V/v thuốc giả mạo SĐK, chưa được phép lưu hành

(Ngày ban hành 09-6-2014)(GIẤY MỜI) V/v họp bàn công tác tổ chức hội nghị khoa học

(Ngày ban hành 09-6-2014) V/v báo cáo kết quả hoạt động triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng 6 tháng đầu năm 2014

(Ngày ban hành 09-6-2014)(GIẤY MỜI) Tập huấn về chăm sóc trẻ sơ sinh

(Ngày ban hành 09-6-2014)(GIẤY MỜI) Tập huấn về các bệnh lý sơ sinh

(Ngày ban hành 10-6-2014)(GIẤY MỜI) L/v với Đoàn công tác Bộ Y tế tại BVĐK tỉnh

(Ngày ban hành 10-6-2014)(KẾ HOẠCH) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trong y tế

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v xác nhận việc ủy quyền trong quá trình tham gia đấu thầu

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v thông báo đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT_BYT

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v khám và mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v báo cáo sơ kết hoạt động Chăm sóc người bệnh 6 tháng đầu năm 2014

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v báo cáo số liệu công tác CSSK người cao tuổi

(Ngày ban hành 11-6-2014) V/v tuyên truyền kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính quy trình khám chữa bệnh trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

(Ngày ban hành 15-5-2014)(THÔNG TƯ) Hướng dẫn thông tin báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế

(Ngày ban hành 06-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành hướng dẫn giám sát, phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virut Corona (MERS-CoV)

(Ngày ban hành 06-6-2014) V/v phục vụ y tế tuyển sinh đại học năm 2014

(Ngày ban hành 11-6-2014)(KẾ HOẠCH) Triển khai chiến dịch truyền thông rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng

(Ngày ban hành 12-6-2014)(BÁO CÁO) V/v tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét và sởi tuần 22

(Ngày ban hành 10-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn \"Thực hành tốt nhà thuốc\"

(Ngày ban hành 02-6-2014)(THÔNG TƯ) Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ

(Ngày ban hành 09-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành tài liệu \"Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử\"

(Ngày ban hành 30-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành tài liệu \"Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc

(Ngày ban hành 22-5-2014)(THÔNG TƯ) Vv Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình

(Ngày ban hành 02-6-2014)(THÔNG TƯ) Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

(Ngày ban hành 25-4-2014)(THÔNG TƯ) Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét bình chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

(Ngày ban hành 05-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành tài liệu \"Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp\"

(Ngày ban hành 23-4-2014)(TTLT) Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hổ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

(Ngày ban hành 24-6-2014)(THÔNG BÁO) Tuyển sinh sau đại học năm 2014

(Ngày ban hành 02-7-2014) V/v chấn chỉnh công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh

(Ngày ban hành 02-7-2014) V/v báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm chuyên dụng

(Ngày ban hành 03-7-2014) V/v chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng máy vật lý trị liệu WONDER MF5-08

(Ngày ban hành 04-7-2014) V/v lập nhu cầu sử dụng VTTH, dụng cụ y tế và hóa chất năm 2015

(Ngày ban hành 04-7-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyến Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét và sởi tuần 26

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v phục vụ y tế Giải võ thuật cổ truyền các CLB năm 2014

(Ngày ban hành 13-6-2014)(CHỈ THỊ) V/v tăng cường công tác tranh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v chuẩn bị nội dung và cử cán bộ làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT của Bộ Y tế

(Ngày ban hành 25-6-2014)(THÔNG BÁO) mở lớp định hướng chuyên khoa Phụ Sản khóa XIV cho Bác sĩ đa khoa tổng quát

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v phục vụ y tế chương trình \"Trại hè Việt Nam năm 2014\"

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v đính chính tên nhà thầu trúng thầu

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v thực hiện hợp đồng cung ứng hóa chất xét nghiệm trúng thầu

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho phòng và điều trị các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v tăng cường công tác điều trị bệnh viêm não do vi rút ở trẻ em

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v tổ chức Orbis mở rộng địa bàn hoạt động tại Bình Định

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v thông báo kế hoạch thẩm định phòng xét nghiệm ATSH

(Ngày ban hành 14-7-2014) VV báo cáo kết quả xây dựng cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích

(nGÀY ban hành 14-7-2014) V/v góp ý dự thảo 2 Thông tư quy định về quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

(Ngày ban hành 11-7-2014) Tham dự Hội nghị giao ban tuyến công tác y dược cổ truyền

(Ngày ban hành 14-7-2014)(GIẤY MỜI) Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Y tế

(Ngày ban hành 11-7-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyến Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét và sởi tuần 27

(Ngày ban hành 11-7-2014)(THÔNG BÁO) Kết luận về vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty cổ phần May Tây Sơn, thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn

(Ngày ban hành 11-7-2014)(THÔNG BÁO) Kết luận về vụ ngộ độc thực phẩm tại thị trấn Bồng Sơn huyện Hoài Nhơn

(nGÀY ban hành 16-7-2014) V/v xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2015

(Ngày ban hành 15-7-2014) V/v tổ chức khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng

(Ngày ban hành 16-7-2014)(THÔNG BÁO) V/v chuyển địa điểm Hội nghị giao ban của Sở Y tế

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về Dược năm 2014

(Ngày ban hành 17-6-2014) V/v triển khai các biện pháp đối phó Bão Rammasun

(Ngày ban hành 16-7-2014) V/v kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

(Ngày ban hành 10-7-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành \"Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng\"

(Ngày ban hành 09-7-2014) V/v đào tạo liên tục về Dược lâm sàng

(Ngày ban hành 11-7-2014)(QUYẾT ĐỊNH) v/V BAN HÀNH \"Kế hoạch giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm gây dịch tại Việt Nam năm 2014\"

(Ngày ban hành 04-7-2014)(NGHỊ ĐỊNH) Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai

(Ngày ban hàn 14-7-2014)(TTLT) Sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

(Ngày ban hành 30-6-2014)(THÔNG TƯ) Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

(Ngày ban hành 09-7-2014)(VĂN BẢN HỢP NHẤT CỦA BỘ Y TẾ) Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

     Thông báo
  1. Các văn bản mới được đưa lên Website sẽ hiển thị ở mục "Văn bản mới"
  2. Tất cả các văn bản mới và cũ đều có trong menu "VĂN BẢN PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CỦA SỞ", các văn bản này được liệt kê theo thứ tự ngày ban hành trong văn bản, ngày ban hành mới nhất sẽ được liệt kê vị trí đầu tiên.

Chú ý:  Ngày ban hành trong văn bản có thể sẽ khác với ngày văn bản được đưa lên website

     Hình ảnh hoạt động
Bộ Y tế
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Báo Bình Định
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 756 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3792549, Fax: 056.3792276 - Email: vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: BS. Nguyễn Văn Cang,Giám đốc Sở
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)