Kế hoạch số 55/KH-SYT ngày 20/11/2018 Về tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2018.