Đảng bộ Sở Y tế Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ sáu - 03/08/2018 10:35
Ngày 02/8/2018, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Ban chấp hành Đảng ủy Sở Y tế và cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có liên quan trực thuộc Sở Y tế.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế
Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế
      Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Sở Y tế trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và tỉnh nhà có những thuận lợi cơ bản: đất nước ổn định về chính trị, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Ngành Y tế đã có những bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đầu tư cho y tế tiếp tục tăng, năng lực của đội ngũ cán bộ y tế không ngừng được nâng cao về chất lượng. Đến cuối năm 2017, tổng số nhân lực y tế trong biên chế thuộc Sở Y tế quản lý hiện có 5.052 người, đạt 33,0/ vạn dân; số bác sĩ: 916 người, đạt 5,99/ vạn dân; số dược sĩ đại học: 77, đạt 0,5/ vạn dân. Số xã có bác sĩ công tác: 159/159, đạt 100% (143 xã có bác sĩ tại chỗ, 16 xã có bác sĩ tăng cường từ huyện). Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao gồm: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 87,4% (kế hoạch 84,0%); mức giảm tỷ suất sinh: 0,1%o (kế hoạch: 0,1%o); tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ: 100% (kế hoạch 100%); tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia y tế: 95,6% (kế hoạch: 93,0%); số giường bệnh trên vạn dân: 29,3 giường (kế hoạch: 28,5); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 10,39% (kế hoạch < 10,8%).
Đồng chí Nguyễn Văn Chương
      Đôí với công tác phòng chống dịch bệnh triển khai có hiệu quả. Tổ chức tốt công tác truyền thông và quản lý đối tượng trong diện tiêm chủng. Duy trì đảm bảo chất lượng, an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm, không để xảy ra tai biến nặng. Giữ vững thành quả thanh toán bạn liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và loại trừ bệnh phong trên quy mô cấp tỉnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin luôn đạt trên 99%. Thực hiện các chỉ tiêu thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác khám chữa bệnh tiếp tục được củng cố và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các cơ sở điều trị tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế phù hợp với từng tuyến. Thực hiện cung ứng thuốc, hóa chất y tế, vật tư y tế cho các đơn vị đúng theo quy định, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
      Công tác đào tạo nguồn nhân lực đã được quan tâm chú trọng cả đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Giai đoạn 2015-2017, toàn Ngành đã có 542 cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế các tuyến. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh và đã có những bước đi đột phá trong việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Đã tổ chức nhiều Hội nghị khoa học chuyên đề ở quy mô cấp tỉnh và khu vực.
      Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở Y tế cũng đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra theo đúng quy định. Từ năm 2015-2017, Đảng ủy Sở luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; hầu hết các chi bộ phân loại hàng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Luôn quan tâm đến việc giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bí mật của Đảng trong phát ngôn và sử dụng bảo quản thông tin, tài liệu trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ…
      Đối với công tác kiểm tra, giám sát: Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy hầu hết các chi bộ đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của cấp ủy và quy chế dân chủ ở cơ sở; sinh hoạt đầy đủ, nội dung phong phú phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, sổ ghi biên bản rõ ràng; thực hiện tốt việc kiểm tra đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; Thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng đảng phí của các chi bộ đảm bảo đúng quy định…
      Đối với Lãnh đạo công đoàn: Chỉ đạo tập trung củng cố các công đoàn cơ sở, tổ chức phát triển đoàn viên mới, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên Công đoàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, công đoàn cơ sở vững mạnh đều đạt trên 84%, nhiều dơn vị đã giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 3 năm, 5 năm liên tục.
      Đối với Lãnh đạo Đoàn Thanh niên: Chỉ đạo thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng về quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Đoàn cấp trên. Xây dựng chương trình hành động cách mạng và tổ chức thực hiện các phong trào do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động…`
      Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên, các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quán triệt và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, cùng làm và kiểm tra. Thực hiện tốt việc, có hiệu quả thiết thực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn của các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vè tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí; đấu tranh khắc phục những biểu hiện buông lỏng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; củng cố, khắc phục các mặt yếu kém của tổ chức cơ sở đảng; duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng…
Nguyễn Thị Thanh Tâm

      Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và các tham luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên; đi sâu về hiệu quả hai phong trào lớn của Đoàn “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp”; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đối với Đoàn Thanh niên. Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm với bài tham luận về “Kết quả và kinh nghiệm trong phát triển đảng viên mới. Kết quả triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng với tham luận về “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Chi bộ Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Các bệnh nội tiết với tham luận về “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùy sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Tác giả bài viết: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,370
  • Tháng hiện tại54,492
  • Tổng lượt truy cập1,523,425
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây