STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 136/QĐ-UBND 12/01/2023 V/v Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022
2 11/QĐ-BYT 03/01/2023 Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 03/01/2023 của Bộ Y tế V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022
3 18/2022/TT-BYT 31/12/2022 V/v Thông tư “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế”
4 14/2022/TT-BYT 06/12/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế cề việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
5 13/2022/TT-BYT 01/12/2022 V/v Ban hành quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
6 12/2022/TT-BYT 21/11/2022 Thông tư số 12/2022/TT-BYT ngày 21/11/2022 của Bộ Y tế V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
7 46/2022/TT-BCA 04/11/2022 Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an Quy định v/v kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác
8 07/2022/TT-BYT 01/11/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế V/v quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam
9 10/2022/TT-BYT 22/09/2022 Thông tư số 10/2022/TT-BYT - 22/09/2022 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
10 56/2022/TT-BTC 16/09/2022 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
11 09/2022/TT-BYT 09/09/2022 Thông tư số 09/2022/TT-BYT ngày 09/09/2022 của Bộ Y tế V/v Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập
12 08/2022/TT-BYT 05/09/2022 Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
13 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ Quy định về dịnh danh và xác thực điện tử
14 57/2022/NĐ-CP 25/08/2022 Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ V/v Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
15 47/2022/QĐ-UBND 08/08/2022 Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025
16 48/2022/TT-BTC 03/08/2022 Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
17 05/2022/TT-BYT 01/08/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
18 06/2022/TT-BYT 01/08/2022 Thông tư 06/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế V/v Quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách
19 49/2022/NĐ-CP 29/07/2022 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bỏ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/NĐ-CP
20 35/2022/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành Kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
21 04/2022/TT-BYT 12/07/2022 Thông tư số 04/2022 ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê dơn thuốc bằng hình thức điện tử.
22 16/2022/QĐ-TTg 08/07/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg ngày 08/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19
23 42/2022/TT-BTC 06/07/2022 Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
24 1910/STC-QLNS 01/07/2022 Công vắn số 1910/STC-QLNS ngày 01/7/2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định V/v hướng dẫn Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính về quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
25 33/2022/TT-BTC 09/06/2022 Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
26 08/2022/TT-BKHĐT 31/05/2022 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
27 21/2022/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
28 29/2022/NĐ-CP 29/04/2022 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hôi về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
29 29/2022/NĐ-CP 29/04/2022 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chể, chính sách trong lĩnh vực y tyế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
30 03/2022/TT-BYT 26/04/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
31 19/2022/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt địa bàn tỉnh Bình Định
32 27/2022/NĐ-CP 19/04/2022 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
33 23/2022/TT-BTC 06/04/2022 Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
34 10/2022/QĐ-UBND 01/04/2022 Quyêt định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Ban hành phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định
35 01/VBHN-BYT 24/01/2022 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT ngày 24/01/2022 của Bộ Y tế về Hợp nhất Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
36 146/QĐ-BYT 19/01/2022 Quyết định số 146/QĐ-BYT - 19/01/2022 của Bộ Y tế V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
37 33/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
38 32/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về Ban hành Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn
39 37/2021TT-BYT 31/12/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
40 38/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư số 38/2021/TT-BYT - 31/12/2021 của Bộ Y tế Quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền
41 37/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế V/v Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
42 31/2021/TT-BYT 28/12/2021 Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện
43 30/2021/TT-BYT 27/12/2021 Thông tư số 30/2021/TT-BYT ngày 27/12/2021 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
44 10/2021/TT-BKHĐT 22/12/2021 Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch đầu tư về Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
45 27/2021/TT-BYT 20/12/2021 Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
46 28/2021/TT-BYT 20/12/2021 V/v Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
47 28/2021/TT-BYT 20/12/2021 Thông tư số 28/2021/TT-BYT - 20/12/2021 của Bộ Y tế V/v ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
48 23/TT-BYT 09/12/2021 V/v Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
49 18/2021/TT-BYT 16/11/2021 Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế về Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
50 17/TT-BYT 09/11/2021 Thông tư số 17/TT-BYT - 09/11/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm64
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay21,715
  • Tháng hiện tại2,208,371
  • Tổng lượt truy cập18,620,504
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây