Văn bản theo lĩnh vực: Danh mục văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 280/TB-VPUBND 16/05/2023 Thông báo số 280/TB-VPUBND - 16/05/2023 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 24/4/2023 đến ngày 05/5/2023)
2 233/TB-VPUBND 25/04/2023 Thông báo số 233/TB-VPUBND - 25/04/2023 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 10/4 đến ngày 21/4/2023
3 208/TB-VPUBND 17/04/2023 Thông báo số 208/TB-VPUBND - 17/04/2023 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 27/3/2023 đến ngày 07/4/2023
4 178/TB-VPUBND 06/04/2023 Thông báo số 178/TB-VPUBND - 06/04/2023 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 13/3/2023 đến ngày 24/3/2023
5 124/TB-SYT 07/04/2023 Thông báo số 124/TB-SYT - 07/04/2023 của Sở Y tế V/v Công khai Danh mục 10 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
6 126/TB-VPUBND 15/03/2023 Thông báo số 126/TB-VPUBND - 15/03/2023 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ ngành Trung ương từ ngày 27/02/2023 đến ngày 10/3/2023
7 91/TB-VPUBND 27/02/2023 Thông báo số 91/TB-VPUBND - 27/02/2023 của UBND tỉnh Thông báo danh muc văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 13/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
8 61/TB-VPUBND 14/02/2023 Thông báo số 61/TB-VPUBND - 14/02/2023 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ( nhận từ ngày 30/01/2023 đến ngày 10/02/2023)
9 43/TB-VPUBND 31/01/2023 Thông báo số 43/TB-VPUBND - 31/01/2023 của UBND tỉnh V/v Thông báo danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 16/01/2023 đến 27/01/2023
10 31/TB-VPUBND 17/01/2023 Thông báo số 31/TB-VPUBND - 17/01/2023 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành (nhận từ ngày 03/01/2023 đến ngày 13/1/2023)
11 01/DM-VPUBND 04/01/2023 Danh mục số 01/DM-VPUBND - 04/01/2023 của Sở Y tế V/v Danh mục văn bản (nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 19/12/2022 đến ngày 30/12/2022)
12 41/DM-VPUBND 21/12/2022 Danh mục số 41/DM-VPUBND - 21/12/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 05/12/2022 đến ngày 16/12
13 40/DM-VPUBND 09/12/2022 Danh mục số 40/DM-VPUBND - 09/12/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục Văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
14 39/DM-VPUBND 22/11/2022 Danh mục số 39/DM-VPUBND - 22/11/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 07/11/2022 đến 18/11/2022)
15 38/DM-VPUBND 09/11/2022 Danh mục số 38/DM-VPUBND - 09/11/2022 của Sở Y tế V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
16 37/DM-VPUBND 25/10/2022 Danh mục số 37/DM-VPUBND - 25/10/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 10/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
17 36/DM-VPUBND 12/10/2022 Danh mục số 36/DM-VPUBND - 12/10/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 26/9/2022-07/10/2022)
18 35/DM-VPUBND 27/09/2022 Danh mục số 35/DM-VPUBND - 27/09/2022 UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 12/9-25/9/2022)
19 34/DM-VPUBND 14/09/2022 Danh mục số 34/DM-VPUBND - 14/09/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 29/8/2022 đến 09/9/2022)
20 33/DM-VPUBND 29/08/2022 Danh mục số 33/DM-VPUBND - 29/08/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
21 32/DM-VPUBND 23/08/2022 Danh mục số 32/DM-VPUBND - 23/08/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
22 31/DM-VPUBND 16/08/2022 Danh mục số 31/DM-VPUBND - 16/08/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
23 30/DM-VPUBND 10/08/2022 Danh mục số 30/DM-VPUBND - 10/08/2022 của Sở Y tế V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022)
24 29/DM-VPUBND 03/08/2022 Danh mục số 29/DM-VPUBND - 03/08/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 25/7 đến 29/7/2022)
25 28/DM-VPUBND 27/07/2022 Danh mục số 28/DM-VPUBND - 27/07/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
26 27/DM-VPUBND 20/07/2022 Danh mục số 27/DM-VPUBND - 20/07/2022 của Sở Y tế V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022)
27 12/DM-VPUBND 30/03/2022 Danh mục số 12/DM-VPUBND - 30/03/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022
28 09/DM-VPUBND 09/03/2022 Danh mục số 09/DM-VPUBND - 09/03/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022
29 04/DM-VPUBND 27/01/2022 Danh mục số 04/DM-VPUBND - 27/01/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
30 26/DM-VPUBND 15/07/2022 Danh mục số 26/DM-VPUBND - 15/07/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 04.7 đến 08.7.2022)
31 25/DM-VPUBND 05/07/2022 Danh mục số 25/DM-VPUBND - 05/07/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn của của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ( nhận từ ngày 27/6 đến 01.7.2022)
32 24/DM-VPUBND 29/06/2022 Danh mục số 24/DM-VPUBND - 29/06/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 20/6-24/6/2022)
33 23/DM-VPUBND 20/06/2022 Danh mục số 23/DM-VPUBND - 20/06/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (từ ngày 13/9/2022 đến ngày 17/6/2022
34 22/DM-VPUBND 14/06/2022 Danh mục số 22/DM-VPUBND - 14/06/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
35 21/DM-VPUBND 09/06/2022 Danh mục số 21/DM-VPUBND - 09/06/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)
36 20/DM-VPUBND 02/06/2022 Danh mục số 20/DM-VPUBND - 02/06/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục vă bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày( 23/5 đến ngày 27/5/2022)
37 19/DM-VPUBND 25/05/2022 Danh mục số 19/DM-VPUBND - 25/05/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022
38 18/DM-VPUBND 18/05/2022 Danh mục số 18/DM-VPUBND - 18/05/2022 của Sở Y tế Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 04/5/2022-13/5/2022)
39 17/DM-VPUBND 06/05/2022 Danh mục số 17/DM-VPUBND - 06/05/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
40 16/DM-VPUBND 27/04/2022 Danh mục số 16/DM-VPUBND - 27/04/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
41 15/DM-VPUBND 20/04/2022 Danh mục số 15/DM-VPUBND - 20/04/2022 của UBND tỉnh Danh mục văn bàn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
42 14/DM-VPUBND 13/04/2022 Danh mục số 14/DM-VPUBND - 13/04/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022
43 13/DM-VPUBND 06/04/2022 Danh mục số 13/DM-VPUBND - 05/04/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022
44 11/DM-VPUBND 23/03/2022 Danh mục số 11/DM-VPUBND - 22/03/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022
45 10/DM-VPUBND 16/03/2022 Danh mục số 10/DM-VPUBND - 16/03/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ ngành (nhận từ ngày 07/3/2022-11/3/2022
46 08/DM-VPUBND 28/02/2022 Danh mục số 08/DM-VPUBND - 28/02/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022
47 07/DM-VPUBND 24/02/2022 Danh mục số 07/DM-VPUBND - 24/02/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
48 06/DM-VPUBND 16/02/2022 Danh mục số 06/DM-VPUBND - 16/02/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022
49 05/DM-VPUBND 10/02/2022 Danh mục số 05/DM-VPUBND - 09/02/2022 của UBND tỉnh V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 24 /01 /2022 đến ngày 28/01/2022
50 146/QĐ-BYT 19/01/2022 Quyết định số 146/QĐ-BYT - 19/01/2022] Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập130
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay4,946
  • Tháng hiện tại232,696
  • Tổng lượt truy cập23,099,881
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây