Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3186/QĐ-UBND 25/08/2023 Phương án Ứng phó thiên tai tỉnh Bình Định năm 2023 theo Quyết định số 3186/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/8/2023
2 105/NQ-CP 15/07/2023 Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ Về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
3 90/NQ-CP 16/06/2023 Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4 90/NQ-CP 16/06/2023 Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15
5 1606/SYT-NVY 12/05/2023 Công văn số 1606/SYT-NVY - 12/05/2023 của Sở Y tế V/v góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện người bệnh
6 39/KH-SYT 31/03/2023 Kế hoạch số 39/KH-SYT - 31/03/2023 của Sở Y tế Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
7 102/BC-SYT 20/03/2023 Báo cáo số 102/BC-SYT - 20/03/2023 của Sở Y tế Báo cáo công tác Y tế Quý 1 năm 2023
8 1128/QĐ-SYT 17/03/2023 Quyết định số 1128/QĐ-SYT - 17/03/2023 của Sở Y tế Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Bình Định
9 599/SYT-VP 03/03/2023 Công văn số 599/SYT-VP - 03/03/2023 của Sở Y tế V/v đăng ký bổ sung các nội dung theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
10 30/KH-UBND 23/02/2023 Kế hoạch số 30/KH-UBND - 23/02/2023 của UBND tỉnh V/v Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai
11 74/2022/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 104/KH-SYT 30/12/2022 Kế hoạch số 104/KH-SYT - 30/12/2022 của Sở Y tế V/v Triển khai Chương trình mục tiêu truyền thông về tác hại của lạm dụng muối, đường trên địa bàn tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030
13 1523/SDL-VP 20/12/2022 Công văn số 1523/SDL-VP - 20/12/2022 của Sở Du lịch V/v cung cấp thông tin chương trình các lễ hội đặc sắc, tiêu biểu và các hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
14 4350/SYT-NVY 08/12/2022 Công văn số 4350/SYT-NVY - 08/12/2022 Sở Y tế V/v thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế
15 4349/SYT-NVY 08/12/2022 Công văn số 4349/SYT-NVY - 08/12/2022 của Sở Y tế V/v kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022
16 712/BC-SYT 31/10/2022 Báo cáo số 712/BC-SYT - 31/10/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
17 613/BC-SYT 08/09/2022 Báo cáo số 613/BC-SYT - 08/09/2022 của Sở Y tế Về kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Y tế
18 3186/QĐ-BYT 29/11/2022 Quyết định số 3186/QĐ-BYT - 29/11/2022 của Bộ Y tế V/v Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022.
19 696/BC-SYT 18/10/2022 Báo cáo số 696/BC-SYT - 18/10/2022 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh năm 2022
20 1396/UBND-NC 18/03/2022 Công văn số 1396/UBND-NC - 18/03/2022 của UBND tỉnh V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022
21 1152/HD-CAT-PV05 19/05/2022 Hướng dẫn số 1152/HD-CAT-PV05 - 19/05/2022 của Công an tỉnh V/v hướng dẫn thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021
22 12/2022/TT-BTTTT 12/08/2022 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
23 68/KH-BCĐ 26/07/2022 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ - 26/07/2022 của BCĐ phòng, chống THCTL V/v Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
24 192/TB-VPCP 29/06/2022 Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình trạng thiếu thuốc, VTYT, tình hình nghỉ việc, thôi việc
25 146/QĐ-BYT 19/01/2022 Quyết định số 146/QĐ-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ Y tế về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
26 2272/SNV-CCHCVTLT 07/12/2021 Công văn số 2272/SNV-CCHCVTLT - 07/12/2021 của Sở Nội vụ V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025
27 1380/STTTT-TTCNTTT 06/12/2021 Công Văn số 1380/STTTT-TTCNTTTT - 06/12/2021của Sở TTTT V/v tạm ngưng các hệ thống thông tin của tỉnh để thực hiện việc di dời trung tâm dữ liệu
28 273/TB-UBND 06/12/2021 Thông báo số 273/TB-UBND - 06/12/2021của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021
29 2222/SNV-TTLT 02/12/2021 Công văn số 2222/SNV-TTLT - 02/12/2021 của Sở Nội vụ Báo cáo tình hình thực hiện quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu
30 7688/UBND-VX 02/12/2021 Công văn số 7688/UBND-VX - 02/12/2021của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh
31 01-TB/BCĐ 10/11/2021 Thông báo số 01-TB/BCĐ - 10/11/2021 của BCĐ Tỉnh ủy V/v kết luận của trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của tỉnh ủy tại phiên họp thứ nhất
32 68/2021/QĐ-UBND 11/11/2021 Quyết định só 68/2021/QĐ-UBND - 11/11/2021của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025
33 17/CĐ-UBND 09/11/2021 Công điện số 17/CĐ-UBND - 09/11/2021của UBND tỉnh Công điện ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh
34 4377/SYT-KHTC 05/11/2021 Công văn số 4377/SYT-KHTC - 05/11/2021 của Sở Y tế V/v kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Tây Sơn.
35 244/TB-UBND 03/11/2021 Thông báo số 244/TB-UBND - 03/11/2021 của UBND tỉnh Về giờ làm việc mùa Đông
36 16/CĐ-UBND 25/10/2021 Công điện số 16/CĐ-UBND - 25/10/2021 của UBND tỉnh Công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới
37 15/CĐ-UBND 06/10/2021 Công điện số 15/CĐ-UBND - 06/10/2021của UBND tỉnh Công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh
38 13/CĐ-UBND 23/09/2021 Công điện số 13/CĐ-UBND - 23/09/2021của UBND tỉnh Công điện ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh
39 4816/UBND-KSTT 06/08/2021 Công văn số 4816/UBND-KSTT - 06/08/2021 Tổ chức hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
40 48/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định số 48/QĐ-UBND - 11/08/2021 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
41 214-CV/BTGTU 29/06/2021 Công văn số 214-CV/BTGTU - 29/06/2021của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy V/v tuyên truyền các chương trình hành động của tỉnh ủy
42 214-CV/BTGTU 29/06/2021 Công văn số 214-CV/BTGTU - 29/06/2021của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy V/v tuyên truyền các chương trình hành động của tỉnh ủy
43 3543/UBND-NC 17/06/2021 Công văn số 3543/UBND-NC - 17/06/2021 của UBND tỉnh Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng
44 99/QĐ-CNTT 18/06/2021 Quyết định số 99/QĐ-CNTT ngày 18/6/2021 của Cục công nghệ thông tin - Bộ Y tế về Ban hành Quy trình đánh giá chất lượng phần mềm y tế
45 22/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định só 22/QĐ-UBND - 11/06/2021 của UBND tỉnh V/v Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
46 907/SYT-NVY 17/03/2021 Công văn số 907/SYT-NVY - 17/03/2021 của Sở Y tế V/v báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2021 (lần 2)
47 806/SYT-NVY 11/03/2021 Công văn số 806/SYT-NVY - 11/03/2021 của Sở Y tế V/v báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2021
48 1114/BYT-TT-KT 23/02/2021 Công Văn số 1114/BYT-TT-KT - 23/02/2021 của Bộ Y tế V/v Bộ trưởng gửi thư nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021)
49 594/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định số 594/QĐ-UBND - 19/02/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định năm 2021
50 145/QĐ-SYT 25/01/2021 Quyết định số 145/QĐ-SYT - 25/01/2021 của Sở Y tế V/v kiện toàn Tổ hỗ trợ triển khai thống kê y tế điện tử
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập159
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm147
  • Hôm nay10,177
  • Tháng hiện tại39,084
  • Tổng lượt truy cập36,050,366
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây