Văn bản theo lĩnh vực: Thủ tục hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 240/TB-SYT 05/07/2023 Thông báo số 240/TB-SYT - 05/07/2023 của Sở Y tế Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
2 46/KH-SYT 21/04/2023 Kế hoạch số 46/KH-SYT - 21/04/2023 của Sở Y tế V/v Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Y tế năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025
3 1303/SYT-VP 21/04/2023 Công văn số 1303/SYT-VP - 21/04/2023 của Sở Y tế V/v Sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính
4 124/TB-SYT 07/04/2023 Thông báo số 124/TB-SYT - 07/04/2023 của Sở Y tế V/v Công khai Danh mục 10 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
5 49/QĐ-BYT 09/01/2023 Quyết định số 49/QĐ-BYT - 09/01/2023 của Bộ Y tế Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
6 432/TB-SYT 18/11/2022 Thông báo số 432/TB-SYT - 18/11/2022 của Sở Y tế V/v Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
7 3780/SYT-VP 28/10/2022 Công văn số 3780/SYT-VP - 28/10/2022 của Sở Y tế V/v Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Cư trú năm 2020 trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự cho người dân trên địa bàn tỉnh
8 7814/UBND-KSTT 08/12/2021 Công văn số 7814/UBND-KSTT - 08/12/2021 của UBND tỉnh Tham mưu việc triển khai Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
9 31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021 Quyết định 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
10 6573/UBND-KSTT 18/10/2021 Công văn số 6573/UBND-KSTT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện "Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia"
11 3329/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định số 3329/QĐ-UBND - 10/08/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Mỹ phẩm và Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
12 292/TB-SYT 21/07/2021 Thông báo số 292/TB-SYT - 21/07/2021 của Sở Y tế Về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4
13 2202/SYT-NVY 23/06/2021 Công văn số 2202/SYT-NVY - 23/06/2021 của Sở Y tế V/v chấn chỉnh một số nội dung liên quan thủ tục hành chính về cấp Chứng chỉ hành nghề
14 296/VPUBND-TTPVHCC 17/06/2021 Công văn số 296/VPUBND-TTPVHCC - 16/06/2021 của UBND tỉnh V/v Hỗ trợ tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
15 296/VPUBND-TTPVHCC 17/06/2021 Công văn số 296/VPUBND-TTPVHCC - 16/06/2021 của UBND tỉnh V/v Hỗ trợ tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
16 287/TB-VPUBND 17/06/2021 Thông báo số 287/TB-VPUBND - 11/06/2021 của UBND tỉnh V/v Sử dụng hệ thống xác thực định danh Cổng dịch vụ công quốc gia trên Cổng dịch công tỉnh Bình Định
17 138/TB-SYT 01/04/2021 Thông báo số 138/TB-SYT - 01/04/2021 của Sở Y tế V/v tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
18 600/QĐ-UBND 22/02/2021 Quyết định số 600/QĐ-UBND - 22/02/2021 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
19 499/VPUBND-KSTT 12/11/2020 Công văn số 499/VPUBND-KSTT - 12/11/2020 của UBND tỉnh V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công quốc gia
20 7062/UBND-KSTT 21/10/2020 Công văn số 7062/UBND-KSTT - 21/10/2020 của UBND tỉnh Thu phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
21 4318/QĐ-BYT 14/10/2020 Quyết định số 4318/QĐ-BYT - 14/10/2020của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
22 4318/QĐ-BYT 14/10/2020 Quyết định số 4318/QĐ-BYT - 14/10/2020của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
23 3048/SYT-VP 10/10/2020 Công văn số 3048/SYT-VP - 10/10/2020 của Sở Y tế V/v phối hợp tuyên truyền thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và Dược phẩm
24 6768/UBND-KSTT 07/10/2020 Công văn số 6768/UBND-KSTT - 07/10/2020 của UBND tỉnh V/v Thực hiện một số nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
25 420/VPUBND-TTPVHCC 11/09/2020 Công văn số 420/VPUBND-TTPVHCC - 10/09/2020 của UBND tỉnh Hỗ trợ thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
26 418/UBND-TTPVHCC 11/09/2020 Công văn số 418/UBND-TTPVHCC - 10/09/2020 của UBND tỉnh Chấn chỉnh việc thực hiện thu phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
27 5949/UBND-KSTT 04/09/2020 Công Văn số 5949/UBND-KSTT - 04/09/2020 của UBND tỉnh Thử nghiệm các Danh mục dịch vụ công trực tuyến
28 3546/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định số 3546/QĐ-UBND - 27/08/2020 của UBND tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh và Dược phẩm thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
29 3661/BYT-VPB6 07/07/2020 Công văn số 3661/BYT-VPB6 - 27/07/2020 của Bộ Y tế V/v phổ biến tài liệu tham khảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC của Bộ Y tế
30 37/2020/QĐ-UBND 20/07/2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND - 20/07/2020 của UBND tỉnh V/v Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
31 320/BC-VPUBND 29/06/2020 Báo cáo số 320/BC-VPUBND - 29/06/2020của UBND tỉnh V/v kết quả triển khai thực hiện thí điểm chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh
32 2203/UBND-KSTT 13/04/2020 Công văn số 2203/UBND-KSTT - 07/04/2020 của UBND tỉnh Bình Định V/v Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
33 2586/QĐ-UBND 29/07/2019 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
34 2571/QĐ-UBND 26/07/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã sửa đổi trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
35 13/TB-SYT 01/04/2019 THÔNG BÁO V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công
36 1446/UBND-TTPVHCC 26/03/2019 Công văn về việc nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.
37 04-KH/BCĐ 14/05/2018 Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cái cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
38 03-KH/BCĐ 05/04/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cái cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 năm 2018.
39 02-KH/BCĐ 05/04/2018 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cái cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 năm 2018.
40 65/BC-SYT 15/03/2018 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2018
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập103
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay11,061
  • Tháng hiện tại39,968
  • Tổng lượt truy cập36,051,250
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây