Văn bản theo lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 163/BC-SYT 15/05/2023 Báo cáo số 163/BC-SYT - 15/05/2023 của Sở Y tế V/v Kết quả triển khai thực hiện các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15
2 1431/SYT-KHTC 28/04/2023 Công văn số 1431/SYT-KHTC - 28/04/2023 của Sở Y tế V/v triển khai chế độ báo cáo định kỳ HIV.AIDS (TT05)
3 895/SYT-KHTC 24/03/2023 Công văn số 895/SYT-KHTC - 24/03/2023 của Sở Y tế Về việc triển khai Thông báo kết luận số 373/TB-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế
4 102/BC-SYT 20/03/2023 Báo cáo số 102/BC-SYT - 20/03/2023 của Sở Y tế Báo cáo công tác Y tế Quý 1 năm 2023
5 801/SYT-KHTC 20/03/2023 Công văn số 801/SYT-KHTC - 20/03/2023 của Sở Y tế V/v Báo cáo 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 và xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa giai đoạn 2023-2025.
6 1087/QĐ-SYT 17/03/2023 Quyết định số 1087/QĐ-SYT - 17/03/2023 của Sở Y tế V/v Ban hành biểu mẫu báo cáo số liệu định kỳ hoạt động thường xuyên của Ngành Y tế
7 779/SYT-KHTC 17/03/2023 Công văn số 779/SYT-KHTC - 17/03/2023 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh.
8 723/SYT-KHTC 13/03/2023 Công văn số 723/SYT-KHTC - 13/03/2023 của Sở Y tế V/v triển khai Phân hệ báo cáo SKBMTE/SKSS
9 700/SYT-KHTC 10/03/2023 Công văn số 700/SYT-KHTC - 10/03/2023 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 30/NQ-CP
10 08/KH-SYT 19/01/2023 Kế hoạch số 08/KH-SYT - 19/01/2023 của Sở Y tế V/v Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Y tế
11 04/BC-SYT 07/01/2023 Báo cáo số 04/BC-SYT - 07/01/2023 của Sở Y tế Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Y tế.
12 2927/QĐ-SYT 29/12/2022 Quyết định số 2927/QĐ-SYT - 29/12/2022 của Sở Y tế V/v Phân bổ kế hoạch giường bệnh năm 2023
13 4021/SYT-KHTC 16/11/2022 Công văn số 4021/SYT-KHTC - 16/11/2022 của Sở Y tế V/v Thông báo lịch làm việc của Cục Quản lý môi trường y tế tại các đơn vị.
14 3986/SYT-KHTC 11/11/2022 Công văn số 3986/SYT-KHTC - 11/11/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống COVID-19
15 2198/QĐ-SYT 08/11/2022 Quyết định số 2198/QĐ-SYT - 08/11/2022 của Sở Y tế V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bình Định
16 3430/SYT-KHTC 30/09/2022 Công văn số 3430/SYT-KHTC - 30/09/2022 của Sở Y tế V/v Gửi báo giá mua thanh lý một số tài sản công của Bộ phận Đầu tư xây dựng thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế
17 3267/SYT-KHTC 16/09/2022 Công văn số 3267/SYT-KHTC - 16/09/2022 của Sở Y tế V/v Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
18 3266/SYT-KHTC 16/09/2022 Công văn số 3266/SYT-KHTC - 16/09/2022 của Sở Y tế V/v Khắc phục các tồn tại theo kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Y tế.
19 2852/SYT-KHTC 12/08/2022 Công văn số 2852/SYT-KHTC - 12/08/2022 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế, thực hiện “cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” năm 2022
20 2361/SYT-KHTC 05/07/2022 Công văn số 2361/SYT-KHTC - 05/07/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo tình hình bảo vệ môi trường và quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
21 37/BC-SYT 18/01/2022 Báo cáo số 37/BC-SYT - 18/01/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của ngành Y tế.
22 243/SYT-KHTC 17/01/2022 Công văn số 243/SYT-KHTC - 17/01/2022 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế
23 3599/QĐ-SYT 27/12/2021 Quyết định số 3599/QĐ-SYT - 27/12/2021 của Sở Y tế V/v Phân bổ kế hoạch giường bệnh năm 2022
24 3828/SYT-KHTC 01/10/2021 Công văn số 3828/SYT-KHTC - 01/10/2021 của Sở Y tế V/v Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14
25 210/TB-STC 09/09/2021 Thông báo số 210/TB-STC - 09/09/2021 của Sở Tài chính Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021
26 2674/STC-QLGCS 01/09/2021 Công văn số 2674/STC-QLGCS - 01/09/2021của Sở Tài Chính V/v triển khai thực hiện Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh
27 52/2021/QĐ-UBND 24/08/2021 Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
28 49/2021/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
29 54/QĐ-UBND 30/08/2021 Quyết định số 54/QĐ-UBND - 27/08/2021của UBND tỉnh Quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
30 49/2021/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
31 3104/SYT-KHTC 17/08/2021 Công văn số 3104/SYT-KHTC - 17/08/2021 của Sở Y tế V/v đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022; đồng thời lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
32 2850/SYT-KHTC 02/08/2021 Công văn số 2850/SYT-KHTC - 02/08/2021 của Sở Y tế V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
33 2336/SYT-KHTC 01/07/2021 Công văn số 2336/SYT-KHTC - 01/07/2021 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
34 1563/SYT-NVY 11/05/2021 Công văn số 1563/SYT-KHTC - 11/05/2021 của Sở Y tế V/v Tham gia chào giá Cung cấp vật tư y tế để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
35 218/SY-UBND 26/03/2021 Sao y bản chính số 218/SY-UBND ngày 12/04/2021 của UBND tỉnh Sao y Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
36 892/SYT-KHTC 16/03/2021 Công văn số 892/SYT-KHTC - 16/03/2021 của Sở Y tế V/v Tăng cường triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công
37 890/SYT-KHTC 16/03/2021 Công văn số 890/SYT-KHTC - 16/03/2021 của Sở Y tế V/v Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
38 890/SYT-NVY 16/03/2021 Công văn số 890/SYT-KHTC - 16/03/2021 của Sở Y tế V/v Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
39 170/SYT-KHTC 15/01/2021 Công văn số 170/SYT-KHTC - 15/01/2021 của Sở Y tế V/v cung cấp thông tin theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước Khu vực III
40 162/SYT-KHTC 14/01/2021 Công văn số 162/SYT-KHTC - 14/01/2021 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2020 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
41 4044/SYT-KHTC 30/12/2020 Công văn số 4044/SYT-KHTC - 30/12/2020 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra, chấm điểm Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế.
42 22/CT-BYT 01/10/2020 Chỉ thị số 22/CT-BYT - 01/10/2020 của Bộ Y tế Chỉ thị chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập.
43 2392/SYT-KHTC 18/08/2020 Công Văn số 2392/SYT-KHTC - 18/08/2020 của Sở Y tế V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
44 116/TTr-SYT 15/07/2020 Tờ trình số 116/TTr-SYT - 15/07/2020 của Sở Y tế V/v xem xét, phê duyệt chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
45 1355/SYT-NVY 14/05/2020 Công văn số 1355/SYT-NVY - 14/05/2020 của Sở Y tế V/v tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh
46 310/QĐ-SYT 13/03/2020 Quyết định số 310/QĐ-SYT ngày 13/03/2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng cho Văn phòng Sở Y tế
47 494/SYT-KHTC 26/02/2020 Công văn số 494/SYT-KHTC ngày 26/02/2020 của Sở Y tế về việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo bằng văn bản về công tác đấu thầu, mua sắm TTBYT để lám việc với Tổ công tác của hanh tra Chính phủ
48 173/SYT-NVY 21/01/2020 Thanh toán chế độ đối với học viên khóa đào tạo hoạt động trị liệu
49 146/SYT-KHTC 20/01/2020 Áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu nước uống trực tiếp từ vòi tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
50 3458/SYT-KHTC 16/12/2019 Đề xuất danh mục công trình vệ sinh trạm y tế vào Dự án cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập135
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm105
  • Hôm nay5,276
  • Tháng hiện tại330,950
  • Tổng lượt truy cập23,198,135
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây