Văn bản theo lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/SYT-KHTC 02/01/2024 Công văn số 05/SYT-KHTC - 02/01/2024 của Sở Y tế V/v triển khai biểu mẫu báo cáo thống kê y tế theo Thông tư 37/2019/TT-BYT. Phòng Y tế
2 3736/QĐ-SYT 28/12/2023 Quyết định số 3736/QĐ-SYT - 28/12/2023 của Sở Y tế V/v phân bổ kế hoạch giường bệnh năm 2024.
3 4699/SYT-KHTC 05/12/2023 Công văn số 4699/SYT-KHTC - 05/12/2023 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 76/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh.
4 3512/SYT-KHTC 22/09/2023 Công văn số 3512/SYT-KHTC - 22/09/2023 của Sở Y tế V/v tham dự tập huấn trực tuyến sử dụng phần mềm thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm
5 215/BC-SYT 20/06/2023 Báo cáo số 215/BC-SYT - 20/06/2023 của Sở Y tế V/v Báo cáo sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
6 2382/SYT-KHTC 05/07/2023 Công văn số 2382/SYT-KHTC - 04/07/2023 của Sở Y tế V/v triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023 và Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023
7 163/BC-SYT 15/05/2023 Báo cáo số 163/BC-SYT - 15/05/2023 của Sở Y tế V/v Kết quả triển khai thực hiện các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15
8 1431/SYT-KHTC 28/04/2023 Công văn số 1431/SYT-KHTC - 28/04/2023 của Sở Y tế V/v triển khai chế độ báo cáo định kỳ HIV.AIDS (TT05)
9 895/SYT-KHTC 24/03/2023 Công văn số 895/SYT-KHTC - 24/03/2023 của Sở Y tế Về việc triển khai Thông báo kết luận số 373/TB-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế
10 102/BC-SYT 20/03/2023 Báo cáo số 102/BC-SYT - 20/03/2023 của Sở Y tế Báo cáo công tác Y tế Quý 1 năm 2023
11 801/SYT-KHTC 20/03/2023 Công văn số 801/SYT-KHTC - 20/03/2023 của Sở Y tế V/v Báo cáo 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 và xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa giai đoạn 2023-2025.
12 1087/QĐ-SYT 17/03/2023 Quyết định số 1087/QĐ-SYT - 17/03/2023 của Sở Y tế V/v Ban hành biểu mẫu báo cáo số liệu định kỳ hoạt động thường xuyên của Ngành Y tế
13 779/SYT-KHTC 17/03/2023 Công văn số 779/SYT-KHTC - 17/03/2023 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh.
14 723/SYT-KHTC 13/03/2023 Công văn số 723/SYT-KHTC - 13/03/2023 của Sở Y tế V/v triển khai Phân hệ báo cáo SKBMTE/SKSS
15 700/SYT-KHTC 10/03/2023 Công văn số 700/SYT-KHTC - 10/03/2023 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 30/NQ-CP
16 08/KH-SYT 19/01/2023 Kế hoạch số 08/KH-SYT - 19/01/2023 của Sở Y tế V/v Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Y tế
17 04/BC-SYT 07/01/2023 Báo cáo số 04/BC-SYT - 07/01/2023 của Sở Y tế Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Y tế.
18 2927/QĐ-SYT 29/12/2022 Quyết định số 2927/QĐ-SYT - 29/12/2022 của Sở Y tế V/v Phân bổ kế hoạch giường bệnh năm 2023
19 4021/SYT-KHTC 16/11/2022 Công văn số 4021/SYT-KHTC - 16/11/2022 của Sở Y tế V/v Thông báo lịch làm việc của Cục Quản lý môi trường y tế tại các đơn vị.
20 3986/SYT-KHTC 11/11/2022 Công văn số 3986/SYT-KHTC - 11/11/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống COVID-19
21 2198/QĐ-SYT 08/11/2022 Quyết định số 2198/QĐ-SYT - 08/11/2022 của Sở Y tế V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bình Định
22 3430/SYT-KHTC 30/09/2022 Công văn số 3430/SYT-KHTC - 30/09/2022 của Sở Y tế V/v Gửi báo giá mua thanh lý một số tài sản công của Bộ phận Đầu tư xây dựng thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế
23 3267/SYT-KHTC 16/09/2022 Công văn số 3267/SYT-KHTC - 16/09/2022 của Sở Y tế V/v Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
24 3266/SYT-KHTC 16/09/2022 Công văn số 3266/SYT-KHTC - 16/09/2022 của Sở Y tế V/v Khắc phục các tồn tại theo kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Y tế.
25 2852/SYT-KHTC 12/08/2022 Công văn số 2852/SYT-KHTC - 12/08/2022 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế, thực hiện “cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” năm 2022
26 2361/SYT-KHTC 05/07/2022 Công văn số 2361/SYT-KHTC - 05/07/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo tình hình bảo vệ môi trường và quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
27 37/BC-SYT 18/01/2022 Báo cáo số 37/BC-SYT - 18/01/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của ngành Y tế.
28 243/SYT-KHTC 17/01/2022 Công văn số 243/SYT-KHTC - 17/01/2022 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế
29 3599/QĐ-SYT 27/12/2021 Quyết định số 3599/QĐ-SYT - 27/12/2021 của Sở Y tế V/v Phân bổ kế hoạch giường bệnh năm 2022
30 3828/SYT-KHTC 01/10/2021 Công văn số 3828/SYT-KHTC - 01/10/2021 của Sở Y tế V/v Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14
31 210/TB-STC 09/09/2021 Thông báo số 210/TB-STC - 09/09/2021 của Sở Tài chính Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021
32 2674/STC-QLGCS 01/09/2021 Công văn số 2674/STC-QLGCS - 01/09/2021của Sở Tài Chính V/v triển khai thực hiện Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh
33 52/2021/QĐ-UBND 24/08/2021 Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 49/2021/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 54/QĐ-UBND 30/08/2021 Quyết định số 54/QĐ-UBND - 27/08/2021của UBND tỉnh Quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
36 49/2021/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
37 3104/SYT-KHTC 17/08/2021 Công văn số 3104/SYT-KHTC - 17/08/2021 của Sở Y tế V/v đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022; đồng thời lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
38 2850/SYT-KHTC 02/08/2021 Công văn số 2850/SYT-KHTC - 02/08/2021 của Sở Y tế V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
39 2336/SYT-KHTC 01/07/2021 Công văn số 2336/SYT-KHTC - 01/07/2021 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
40 1563/SYT-NVY 11/05/2021 Công văn số 1563/SYT-KHTC - 11/05/2021 của Sở Y tế V/v Tham gia chào giá Cung cấp vật tư y tế để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
41 218/SY-UBND 26/03/2021 Sao y bản chính số 218/SY-UBND ngày 12/04/2021 của UBND tỉnh Sao y Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
42 892/SYT-KHTC 16/03/2021 Công văn số 892/SYT-KHTC - 16/03/2021 của Sở Y tế V/v Tăng cường triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công
43 890/SYT-KHTC 16/03/2021 Công văn số 890/SYT-KHTC - 16/03/2021 của Sở Y tế V/v Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
44 890/SYT-NVY 16/03/2021 Công văn số 890/SYT-KHTC - 16/03/2021 của Sở Y tế V/v Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
45 170/SYT-KHTC 15/01/2021 Công văn số 170/SYT-KHTC - 15/01/2021 của Sở Y tế V/v cung cấp thông tin theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước Khu vực III
46 162/SYT-KHTC 14/01/2021 Công văn số 162/SYT-KHTC - 14/01/2021 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2020 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
47 4044/SYT-KHTC 30/12/2020 Công văn số 4044/SYT-KHTC - 30/12/2020 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra, chấm điểm Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế.
48 22/CT-BYT 01/10/2020 Chỉ thị số 22/CT-BYT - 01/10/2020 của Bộ Y tế Chỉ thị chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập.
49 2392/SYT-KHTC 18/08/2020 Công Văn số 2392/SYT-KHTC - 18/08/2020 của Sở Y tế V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
50 116/TTr-SYT 15/07/2020 Tờ trình số 116/TTr-SYT - 15/07/2020 của Sở Y tế V/v xem xét, phê duyệt chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập251
  • Máy chủ tìm kiếm166
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay39,149
  • Tháng hiện tại363,112
  • Tổng lượt truy cập42,739,638
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây