Văn bản theo lĩnh vực: Văn phòng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 357/TB-SYT 24/10/2023 Thông báo số 357/TB-SYT - 24/10/2023 của Sở Y tế Về việc thay đổi tài khoản giao dịch
2 3233/QĐ-SYT 28/09/2023 Quyết định số 3233/QĐ-SYT - 28/09/2023 của Sở Y tế V/v Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế tỉnh Bình Định
3 66/KH-SYT 15/06/2023 Kế hoạch số 66/KH-SYT - 15/06/2023 của sở Y tế V/v Kế hoạch cải thiện chỉ số PAPI, PAR Index, SIPAS, PCI năm 2023 trong ngành Y tế
4 53/KH-SYT 16/05/2023 Kế hoạch số 53/KH-SYT - 16/05/2023 của Sở Y tế V/v Ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2023
5 46/KH-SYT 21/04/2023 Kế hoạch số 46/KH-SYT - 21/04/2023 của Sở Y tế V/v Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Y tế năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025
6 1303/SYT-VP 21/04/2023 Công văn số 1303/SYT-VP - 21/04/2023 của Sở Y tế V/v Sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính
7 124/TB-SYT 07/04/2023 Thông báo số 124/TB-SYT - 07/04/2023 của Sở Y tế V/v Công khai Danh mục 10 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
8 1011/SYT-NVY 03/04/2023 Công văn số 1011/SYT-NVY - 03/04/2023 của Sở Y tế V/v liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh có ký số trên Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT
9 39/KH-SYT 31/03/2023 Kế hoạch số 39/KH-SYT - 31/03/2023 của Sở Y tế Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
10 1128/QĐ-SYT 17/03/2023 Quyết định số 1128/QĐ-SYT - 17/03/2023 của Sở Y tế Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Bình Định
11 599/SYT-VP 03/03/2023 Công văn số 599/SYT-VP - 03/03/2023 của Sở Y tế V/v đăng ký bổ sung các nội dung theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
12 19/KH-SYT 09/02/2023 Kế hoạch số 19/KH-SYT - 09/02/2023 của Sở Y tế V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
13 262/SYT-VP 30/01/2023 Công văn số 262/SYT-VP - 30/01/2023 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh
14 261/SYT-VP 30/01/2023 Công văn số 261/SYT-VP - 30/01/2023 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
15 05/KH-SYT 17/01/2023 Kế hoạch số 05/KH-SYT - 17/01/2023 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)
16 230/QĐ-SYT 12/01/2023 Quyết định số 230/QĐ-SYT - 12/01/2023 của Sở Y tế V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế (2023)
17 229/QĐ-SYT 12/01/2023 Quyết định số 229/QĐ-SYT - 12/01/2023 của Sở Y tế V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế (2023)
18 04/BC-SYT 07/01/2023 Báo cáo số 04/BC-SYT - 07/01/2023 của Sở Y tế Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Y tế.
19 57/SYT-VP 06/01/2023 Công văn số 57/SYT-VP - 06/01/2023 của Sở Y tế V/v Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
20 4379/SYT-VP 12/12/2022 Công văn số 4379/SYT-VP - 12/12/2022 của Sở Y tế V/v Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử
21 712/BC-SYT 31/10/2022 Báo cáo số 712/BC-SYT - 31/10/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
22 613/BC-SYT 08/09/2022 Báo cáo số 613/BC-SYT - 08/09/2022 của Sở Y tế Về kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Y tế
23 1991/QĐ-SYT 09/12/2022 Quyết định số 1991/QĐ-SYT - 09/12/2020 của Sở Y tế Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
24 713/QĐ-SYT 05/05/2022 Quyết định số 713/QĐ-SYT - 05/05/2022 của Sở Y tế Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Sở Y tế Bình Định
25 4047/SYT-VP 17/11/2022 Công văn số 4047/SYT-VP - 17/11/2022 của Sở Y tê V/v mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở cơ quan Sở Y tế năm 2023
26 96/KH-SYT 17/11/2022 Kế hoạch số 96/KH-SYT - 17/11/2022 của Sở Y tế Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ an toàn HTTT và quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử
27 2199/QĐ-SYT 08/11/2022 Quyết định số 2199/QĐ-SYT - 08/11/2022 của Sở Y tế V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bình Định
28 3780/SYT-VP 28/10/2022 Công văn số 3780/SYT-VP - 28/10/2022 của Sở Y tế V/v Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Cư trú năm 2020 trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự cho người dân trên địa bàn tỉnh
29 3780/SYT-VP 28/10/2022 Công văn số 3780/SYT-VP - 28/10/2022 của Sở Y tế V/v Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Cư trú năm 2020 trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự cho người dân trên địa bàn tỉnh
30 3779/SYT-VP 28/10/2022 Công văn số 3779/SYT-VP - 28/10/2022 của Sở Y tế V/v Tăng cường triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
31 1865/QĐ-SYT 10/10/2022 Quyết định số 1865/QĐ-SYT - 10/10/2022 của Sở Y tế V/v Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế tỉnh Bình Định
32 385/QĐ-SYT 17/02/2022 Quyết định số 385/QĐ-SYT - 17/02/2022 của Sở Y tế V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế
33 381/QĐ-SYT 16/02/2022 Quyết định số 381/QĐ-SYT - 16/02/2022 của Sở Y tế Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế
34 22/KH-SYT 14/02/2022 Kế hoạch số 22/KH-SYT - 14/02/2022 của Sở Y tế Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 của Sở Y tế
35 18/KH-SYT 09/02/2022 Kế hoạch số 18/KH-SYT - 09/02/2022 của Sở Y tế V/v kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
36 504/SYT-VP 08/02/2022 Công văn số 504/SYT-VP - 08/02/2022 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
37 13/KH-SYT 26/01/2022 Kế hoạch số 13/KH-SYT - 26/01/2022 của Sở Y tế V/v Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trong ngành Y tế
38 428/QĐ-SYT 06/12/2021 Quyết định số 428/QĐ-SYT - 06/12/2021của Sở Y tế V/v thành lập Tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự cho Sở Y tế 6 tháng đầu năm 2022
39 428/QĐ-SYT 06/12/2021 Quyết định số 428/QĐ-SYT - 06/12/2021của Sở Y tế V/v thành lập Tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự cho Sở Y tế 6 tháng đầu năm 2022
40 105/KH-UBND 15/10/2021 Kế hoạch số 105/KH-UBND - 15/10/2021của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
41 2824/QĐ-SYT 10/09/2021 Quyết định số 2824/QĐ-SYT - 10/09/2021 của Sở Y tế V/v Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Y tế
42 1986/SYT-VP 10/06/2021 Công văn số 1986/SYT-VP - 10/06/2021 của Sở Y tế V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP
43 57/QĐ-VPUBND 17/09/2020 Quyết định số 57/QĐ-VPUBND - 17/09/2020 Điều chỉnh, bổ sung Phương án nhân sự của Sở Y tế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
44 57/QĐ-VPUBND 17/09/2020 Quyết định số 57/QĐ-VPUBND - 17/09/2020 Điều chỉnh, bổ sung Phương án nhân sự của Sở Y tế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
45 21/KH-SYT 08/03/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế năm 2019
46 1652/SYT-VP 20/06/2019 V/v tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
47 46/KH-SYT 11/06/2019 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Sở Y tế
48 1526/SYT-VP 07/06/2019 V/v cung cấp thông tin để xây dựng "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam"
49 725/QĐ-SYT 04/05/2019 Quyết định V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế
50 298/TB-SYT 31/10/2018 Thông báo Kết luận của lãnh đạo Sở Y tế tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập267
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm251
  • Hôm nay9,368
  • Tháng hiện tại38,275
  • Tổng lượt truy cập36,049,557
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây