Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1806/QĐ-SYT 03/05/2023 V/v Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
2 1447/QĐ-SYT 17/04/2023 V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
3 1333/QĐ-SYT 05/04/2023 V/v phân vùng các xã, phường, thị trấn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
4 1128/QĐ-SYT 17/03/2023 Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Bình Định
5 1087/QĐ-SYT 17/03/2023 V/v Ban hành biểu mẫu báo cáo số liệu định kỳ hoạt động thường xuyên của Ngành Y tế
6 876/QĐ-SYT 10/03/2023 V/v kiện toàn Hội đồng Tư vấn và Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
7 551/QĐ-SYT 14/02/2023 Về việc tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2022
8 530/QĐ-SYT 07/02/2023 Về việc tặng Giấy khen của Sở Y tế về thành tích tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2022
9 529/QĐ-SYT 07/02/2023 Về việc tặng Giấy khen của Sở Y tế về thành tích tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2022
10 04/2023/QĐ-UBND 18/01/2023 V/v Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định
11 305/QĐ-SYT 18/01/2023 V/v thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
12 56/QĐ-BYT 10/01/2023 V/v ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế
13 230/QĐ-SYT 12/01/2023 V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế (2023)
14 229/QĐ-SYT 12/01/2023 V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế (2023)
15 49/QĐ-BYT 09/01/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT- BYT ngày 21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế
16 90/QĐ-SYT 09/01/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch lấy mẫu, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm năm 2023
17 3186/QĐ-BYT 29/11/2022 Quyết định số 3186/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ Y tế V/v Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022
18 74/2022/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 32/QĐ-SYT 05/01/2023 V/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2023
20 2927/QĐ-SYT 29/12/2022 V/v Phân bổ kế hoạch giường bệnh năm 2023
21 1991/QĐ-SYT 09/12/2022 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
22 713/QĐ-SYT 05/05/2022 Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Sở Y tế Bình Định
23 3159/QĐ-BYT 23/11/2022 V/v phê duyệt tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam.
24 3186/QĐ-BYT 29/11/2022 V/v Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022.
25 2199/QĐ-SYT 08/11/2022 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bình Định
26 2198/QĐ-SYT 08/11/2022 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bình Định
27 2197/QĐ-SYT 08/11/2022 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bình Định
28 2196/QĐ-SYT 08/11/2022 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Bình Định
29 2195/QĐ-SYT 08/11/2022 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Bình Định
30 2194/QĐ-SYT 08/11/2022 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Định
31 1865/QĐ-SYT 10/10/2022 V/v Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế tỉnh Bình Định
32 1665/QĐ-SYT 12/09/2022 V/v kiện toàn Hội đồng chuyên môn để thẩm định điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
33 1664/QĐ-SYT 12/09/2022 V/v kiện toàn Đoàn Thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
34 1660/QĐ-SYT 12/09/2022 V/v thay thế thành viên Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
35 1494/QĐ-SYT 08/08/2022 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng
36 1364/QĐ-SYT 29/07/2022 V/v Kiện toàn Tổ trực điện thoại đường dây nóng Sở Y tế
37 882/QĐ-SYT 24/05/2022 V/v kiện toàn Hội đồng Tư vấn và Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
38 472/QĐ-SYT 09/03/2022 V/v chuẩn y Trưởng, Phó các Cụm thi đua thuộc Sở Y tế năm 2022
39 449/QĐ-SYT 07/03/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước của Hoạt động Tiêm chủng mở rộng năm 2022
40 385/QĐ-SYT 17/02/2022 V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế
41 381/QĐ-SYT 16/02/2022 Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế
42 309/QĐ-SYT 25/01/2022 V/v tặng Giấy khen nhân kỷ niệm 60 năm ngày DS-KHHGĐ
43 146/QĐ-BYT 19/01/2022 Quyết định số 146/QĐ-BYT - 19/01/2022] Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
44 146/QĐ-BYT 19/01/2022 Quyết định số 146/QĐ-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ Y tế về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
45 227/QĐ-SYT 17/01/2022 V/v tặng Giấy khen của Sở Y tế về thành tích tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021
46 191/QĐ-SYT 14/01/2022 V/v tặng Giấy Khen Sở Y tế năm 2021
47 190/QĐ-SYT 14/01/2022 V/v tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021
48 189/QĐ-SYT 14/01/2022 V/v tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2021
49 197/QĐ-SYT 14/01/2022 V/v tặng Giấy khen của Sở Y tế năm 2021
50 109/QĐ-SYT 10/01/2022 V/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2022
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập139
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay3,582
  • Tháng hiện tại231,332
  • Tổng lượt truy cập23,098,517
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây