Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư - 12/07/2023 16:07
Chiều ngày 11/7/2023, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn thể đảng viên và công chức, viên chức, người lao động các chi, đảng bộ bộ phận đơn vị thuộc Đảng bộ Sở Y tế tham dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh Nhất Tâm)
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh Nhất Tâm)
      Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tổ chức tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” cho toàn thể đảng viên và công chức, viên chức, người lao động ngoài đảng. Trong đó, quán triệt rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng bộ tỉnh Bình Định vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiêm vụ được giao; Nhiệm vụ giải pháp phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, tăng cường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện trách nhiệm nêu gương thông qua những hoạt động thực tiễn, bằng những việc làm cụ thể; đưa nội dung trách nhiệm nêu gương vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp…
      Tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, với kết quả trong 2 năm qua, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch cụ thể cho các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp ủy đã chủ động, tổ chức phù hợp điều kiện đặc thù, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc, Đoàn Thanh niên Sở Y tế tổ chức thực hiện Công văn số 250-CV/ĐUK ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xâv dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, cấp ủy các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; cấp ủy, chính quyền căn cứ nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Nhất Tâm)
     Cùng với đó, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề hàng năm được Đảng ủy và cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua học tập, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững các yêu cầu và nhận thức rõ hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: năm 2022, có 154 đảng viên, quần chúng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện; năm 2023, có 156 đảng viên, quần chúng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức trách nhiệm vụ được giao. Theo đó, hàng tháng trong cuộc họp chi bộ định kỳ đều có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân lồng ghép trong bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Ngoài ra, Đảng ủy Sở Y tế còn triển khai bằng hình thức sao gửi tài liệu đến các chi, đảng bộ và đề nghị chi, đảng bộ quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngoài đảng trong cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ chi tiết, cụ thể để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngoài đảng có kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả. Với những kết quả đạt được trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; và công tác sơ kết, khen thưởng việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW.
      Với những kết quả trên, Đảng ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao, đã thật sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, các chi, đảng bộ và các đoàn thể cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng cụ thể. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực tham gia học tập, thảo luận và đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước chuyển thành công việc thường xuyên của mỗi đảng viên, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, các cá nhân đã đưa ra các tiêu chí phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của Người gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác.
      Trong thời gian đến, Đảng ủy Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh trong học tập gắn xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân trong phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phát huy tính chiến đấu của công tác tư tưởng, tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các chi, đảng bộ bộ phận, đồng chí Bí thư cấp ủy chủ động và tích cực chỉ đạo việc xây dựng, rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị mình. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể và cá nhân. Tập trung chỉ đạo đơn vị rút kinh nghiệm những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại để tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy cần chỉ đạo và phân công người chuẩn bị nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi kỳ sinh hoạt có thể bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, sâu sắc, thiết thực, mỗi quý sinh hoạt chuyên đề 01 lần. Cấp ủy và đồng chí Bí thư chi bộ chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Coi đây là công việc trọng tâm trong năm 2023 và những năm tiếp theo trong toàn khóa. Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các quy định nêu gương của địa phương, đơn vị. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
ccc
Đồng Lê Quang Hùng trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Ảnh Nhất Tâm)
      Trong dịp này, Đảng ủy Sở Y tế đã trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập325
  • Máy chủ tìm kiếm270
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay62,735
  • Tháng hiện tại2,436,357
  • Tổng lượt truy cập30,535,991
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây