Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Thứ ba - 13/08/2019 16:06
Ngày 12/8/2019, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế dự và chủ trì Hội nghị.Tham dự có các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
Đồng chí Lê Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019.
Đồng chí Lê Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019.
     Đảng bộ Sở Y tế là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định bao gồm 07 đơn vị trực thuộc, có 10 chi bộ và 01 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Sở với 149 đảng viên/248 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
MG 2865
Đồng chí Nguyễn Văn Chương: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019
và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
     Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã lãnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức tổng kết công tác năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và chỉ đạo tổ chức hội nghị, cán bộ công chức, viên chức năm 2019. Phối hợp với lãnh đạo Sở giao chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn và kinh phí cho các đơn vị ngay từ đầu năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Các cơ sở có hoạt động điều trị đều đảm bảo công tác khám thu dung điều trị bệnh nhân. Công tác vệ sinh phòng dịch, các dự án thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đều triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra, tình hình dịch bệnh ổn định.
     
MG 2870
Đồng chí Trần Văn Trương – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chỉ tịch Công đoàn Ngành phát biểu tại Hội nghị.
      Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU và 35-KH/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 2268/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch 26-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quyết định 2413/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch 35, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. Đảng  ủy và Lãnh đạo Sở Y tế đã lãnh đạo hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị, cụ thể đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn và chi cục ngành, các đơn vị sự nghiệp, các chức danh lãnh đạo. Đến nay các đơn vị sáp nhập, hợp nhất theo kế hoạch đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, không có đơn thư phản ánh, khiếu nại, thắc mắc.
MG 2869
Đồng chí Bùi Ngọc Lân, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu tại Hội nghị.
     Công tác chính trị tư tưởng, cán bộ, đảng viên đều xác định nhiệm vụ chính trị rõ ràng, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác; nề nếp sinh hoạt của các chi bộ tiếp tục được giữ vững. Thường xuyên quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên và cán bộ công chức viên chức đối với Đảng. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Kế hoạch của UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, duy trì thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành; Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh; Quy định những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế; Quy chế làm việc của Sở Y tế. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” trong toàn Đảng bộ; Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2019; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới. Chỉ đạo các chi bộ đăng ký chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám khóa XII; xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đăng ký Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để theo dõi chỉ đạo. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoa XII về “Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo chi bộ phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các ngày lễ lớn như Ngày thành lập Đảng 3/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác 19/5…
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác tổ chức tiếp tục được ổn định, các chi bộ trực thuộc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng theo Điều lệ Đảng quy định; thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 18-HD/BCTTU, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, có kết hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng, quản lý hồ sơ đảng viên: Đảng ủy Khối các cơ quan đã quyết định kết nạp 03 đồng chí đảng viên; chuyển 02 đồng chí đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, làm thủ tục chuyển 14 đồng chí đã có quyết định nghỉ chế độ hưu trí, chuyển công tác, đi học tập đến địa phương, đơn vị tiếp tục sinh hoạt.
Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ: tham gia vào công tác quy hoạch, đào tạo, thi tuyển viên chức y tế, khen thưởng, kỷ luật, tiếp nhận, điều động cán bộ và bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ trong các đơn vị. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU ngày 06/7/2011 của Tỉnh ủy về việc quản lý cán bộ, công chức, đảng viên ra nước ngoài, quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng…
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, để đảm bảo hoạt động của các chi bộ, đảng viên theo đúng Điều lệ Đảng, nghị quyết và chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát số 766-CTKT/ĐU ngày 21/01/2018 với các nội dung: kiểm tra việc lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; kiểm tra về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở chỉ đạo Ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, của Đảng ủy Sở Y tế và của chi bộ; chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của chi bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giám sát chuyên đề... Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện tốt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; công tác bồi dưỡng tạo nguồn đảng viên mới, cử quần chúng tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng luôn được quan tâm.
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Sở Y tế đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục  tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch nhiệm vụ được giao; tăng cương công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên thể hiện qua những hành động thực tế, nói đi đôi với làm, nêu gương về tính trách nhiệm, tinh thần học tập và làm việc, đạo đức, lối sống. Tổ chức quán triệt kịp thời đường lối chủ trương, nghị quyết, chị thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và đề xuất kiến nghị của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, đặc biệt là các đơn vị mới sáp nhập, hợp nhất để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên về số lượng, đảm bảo chất lượng. Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch và chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 157-CV/BTCĐUK ngày 04/01/2019 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đoàn thanh niên chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022; tổ chức sinh hoạt đều đặn với những nội dung sinh hoạt phong phú, có chất lượng. Công đoàn Ngành tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ tối thiểu một ngày lương hỗ trợ Quỹ vì người nghèo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bình Định, Công đoàn Y tế VIệt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Ngành…/.

Tác giả bài viết: Thu Hiền - Khoa TT-GDSK- Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay5,327
  • Tháng hiện tại105,636
  • Tổng lượt truy cập1,807,524
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây