Ngành Y tế đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ hai - 30/09/2019 16:09
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Y tế đã thực hiện đạt kết quả đáng kể trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Tỉnh ủy Bình Định và Kế hoạch CCHC tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Bình Định năm 2019. Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm 2019, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch CCHC với các nội dung trọng tâm: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC), siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; đổi mới phương thức, lề lối làm việc chuyên nghiệp, hiện đại; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả; phấn đấu nâng cao chỉ số Quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh, chỉ số CCHC của Sở Y tế.
Người bệnh hài lòng khi đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Người bệnh hài lòng khi đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh... là những nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành đã và đang thực hiện. Trong đó, xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm trong những năm qua và từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của chương trình CCHC nhà nước bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Ngành và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân…
IMG 6681 (1)
Bộ phận chăm sóc khách hàng là nơi hướng dẫn mọi thắc mắc của người bệnh và người nhà về thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh
Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Ngành luôn xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm xóa bỏ các thủ tục rườm rà cho tổ chức và công dân. Từ đầu năm đến nay, thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, 100% các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 đảm bảo đầy đủ 6 nhiệm vụ công tác CCHC và tiến độ đề ra trên cơ sở kế hoạch CCHC của Sở Y tế. Song song đó, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC đảm bảo mục tiêu của tỉnh đã đề ra.
Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đừng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, Công văn số 2827/UBND-NC ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ CCHC; Sở Y tế đã lồng ghép trong các hội nghị, giao ban của Ngành, triển khai các nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, xây dựng các giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số CCHC của Sở Y tế năm 2019.
Để đạt hiệu quả trong công tác CCHC, Sở Y tế đã tăng cường công tác kiểm tra CCHC. Thực hiện Kế hoạch số 1036/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2019, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC của Sở Y tế năm 2019 (Kế hoạch số 12/KH-SYT ngày 22/02/2019), ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, trong quý I/2019 tiến hành kiểm tra 5 đơn vị trực thuộc và trong quý II/2019 kiểm tra 4 đơn vị trực thuộc, qua kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị triển khai đầy đủ 6 nội dung công tác CCHC.
Để công tác CCHC thật sự đạt chất lượng và đáp ứng sự hài lòng của người dân trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước; tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh; hoặc việc các doanh nghiệp thực hiện những quy định của nhà nước trong lĩnh an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm…  Sở Y tế đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2019 (Kế hoạch số 11/KH-SYT ngày 22/02/2019) đồng thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên tuyền công tác CCHC tại đơn vị, phổ biến, thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành hiểu, nắm được về nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác CCHC để phục vụ người dân tốt hơn, giảm các phiền hà cho người dân khi đến với cơ sở y tế. Sở Y tế đã tổ chức các hội nghị chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép các hội nghị triển khai công tác của Ngành, phổ biến tuyên truyền các văn bản như Chương trình hành hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020. Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC cấp xã trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 116 danh mục TTHC không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Đã triển khai một số nội dung như lập danh mục thủ tục hành chính; quy trình thủ thục hành chính; quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế đăng ký vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 01/4/2019, rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế do Bộ Y tế ban hành trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 58 danh mục thủ thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực dược; lĩnh vực gia dụng và y tế, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực vệ sinh thực phẩm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Đăng ký 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đã được Sở Y tế cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đăng tải trên Trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định.
Công tác CCHC được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở, tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc tiếp tục được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính. Bên cạnh đó, vẫn không tránh khỏi những hạn chế tồn tại trong thời gian qua, đó là công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; các đơn vị trực thuộc chưa phát huy hết tính chủ động; công tác chỉ đạo, điều hành về cải CCHC của Thủ trưởng một số đơn vị chưa thật quyết liệt; bố trí nơi làm việc, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số đơn vị chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định…
Trên cơ sở những kết quả đạt được của ngành Y tế về CCHC thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Ngành đó là: Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định đổi mới cơ chế, tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Nghị định về lĩnh vực Y tế cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; tiếp tục kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc các phòng chức năng của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định; thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc trong diện quy hoạch của Ngành theo quy định; tiếp tục đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, tin học, nghiệp vụ quản lý hoạt động Y tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về đổi mới tài chính công, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ); triển khai thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động của Ngành./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền - Khoa TT-GDSK- Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập326
  • Máy chủ tìm kiếm292
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay75,555
  • Tháng hiện tại334,252
  • Tổng lượt truy cập31,170,550
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây