Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chủ nhật - 04/04/2021 16:13
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 24/02/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 132-CV/ĐUK, ngày 22/02/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh Xuân Phước)
Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh Xuân Phước)
Sáng ngày 03/4/2021, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Lệ Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Đảng ủy Sở Y tế có đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở, các đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, các chi bộ và hơn 150 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế.
Trong 05 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chinh trị được giao; rà soát bổ sung, sửa đổi Quy định về chuẩn mức đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm xác định được nội dung đột phá để xây dựng các giải pháp tập trung giải quyết. Cụ thể, Đảng ủy Sở Y tế chọn nội dung đột phá từng năm gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trong đó năm 2017 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên gắn liền với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”; năm 2018 “Kiện toàn hệ thống tổ chức của Ngành”; năm 2019 “Đẩy mạnh công tác quản lý tài chính”; năm 2020 “Quản lý, sử dụng tài sản, vận hành trang thiết bị”, qua những nội dung đột phá này đã tạo chuyển biến tích cực trong làm theo gắn với từng nhiệm vụ cụ thể đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế văn hóa công sở và các quy chế khác; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công khai dân chủ trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo sâu sát thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình và bố trí nhân lực phù hợp nhằm rút ngắn thời gian tiếp đón và khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh; triển khai thực hiện phần mềm hệ thống văn phòng điện tử (idesk) kết nối liên thông từ Sở Y tế đến tất cả các đơn vị trực thuộc ở tuyến tỉnh và huyện. Rà soát, sửa đổi điều chỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế; thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát; Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc; đã khen thưởng 06 đảng viên trong thực hiện tốt việc làm theo Bác. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý; hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Sở thực hiện nghiêm túc Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực thi công vụ và sinh hoạt hàng ngày gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Với những kết quả trên, tịa hội nghị sơ kết hàng năm, Đảng bộ Sở  và một số chi bộ và đảng viên của Đảng bộ Sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lệ Thủy – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Sở Y tế đã đạt được trong 5 năm qua. Đó là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, trong đó phải nói đến vài trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Sở mà trước hết là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta còn có những mặt tồn tại và hạn chế mà Ban chấp hàng Đảng bộ Sở đã nêu ra trong báo cáo, tôi đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Sở có giải pháp cụ thể để sớm khắc phục. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, tôi cơ bản thống nhất như trong báo cáo. Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn, rõ nét và thực chất hơn trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở cần quan tâm tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương; phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện tốt cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phù hợp với vị trí, nhiệm vụ được phân công. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn háo, con người Việt Nam; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Chỉ đạo rà soát,bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; lựa chọn một số nội dung cụ thể, thiết thực, các vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm bức xúc; những vấn đề tổn tại, hạn chế sát yêu cầu thực tế cơ quan, đơn vị mà cán bộ đảng viên đặc biệt quan tâm làm nội dung đốt phá, để xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội; nhất là tăng cường tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống của Ngành… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phòng trào sinh hoạt chính trị sôi nổi và rộng khắp, tạo sức lan tỏa lớn trong Đảng bộ Sở. Đồng chí Lê Quang Hùng Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy Sở trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Lệ Thủy đã ghi nhận những mặt tích cực của toàn Đảng bộ trong thời gian qua và nhấn mạnh trong thời gian tới toàn Đảng bộ phấn đấu nỗ lực học tập và làm theo Bác trước hết phải là người đảng viên tốt, mỗi đảng viên chấp hành nghiêm túc các quy định Đảng, của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà.
Tại Hội nghị, các Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã báo cáo tham luận thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, 04 chuyên đề vào mỗi quý phân công cho các đảng viên báo cáo, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm mỗi cán bộ đảng viên tự đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước chuyển biến việc học tập thành những công việc cụ thể, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện việc học tập trong thời gian đến đạt hiệu quả hơn tại mỗi đơn vị.
Đảng ủy Sở tặng giấy khen cho 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh Xuân Phước)

Trong dịp này, Đảng ủy Sở Y tế đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập173
  • Máy chủ tìm kiếm48
  • Khách viếng thăm125
  • Hôm nay1,101
  • Tháng hiện tại180,536
  • Tổng lượt truy cập23,047,721
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây