Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Ngành Y tế với công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ tư - 09/11/2022 20:21
Hưởng ứng 10 năm cả nước tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác của Sở Y tế, thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Ngành Y tế với công tác phổ biến giáo dục pháp luật
          Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực sự là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm.Tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân.
          Sở Y tế đã phát động trong toàn ngành Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022. Đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc  phải được thực hiện một cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế trong công tác này. Cũng theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị; cần bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, địa phương, gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.
      Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam bằng phương thức triển khai hội nghị phổ biến, tìm đọc và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng những văn bản quy pháp pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2022. Tập trung các nội dung như: Thông báo các Luật có hiệu lực đầu năm 2022 gồm Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)… Trong Lĩnh vực Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo. Luật  Tiếp  công  dân  số  42/2013/QH13; Nghị  định  số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định quy trình tiếp công dân. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số: 44/2013/QH13; Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các văn bản Quy phạm pháp luật về công tác Thanh tra gồm Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Và Các văn bản Quy phạm pháp luật về lĩnh vực Y tế như Văn bản QPPL các lĩnh chuyên môn: Luật Khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Dược và các văn bản hướng dân thi hành; Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành…
      
Các văn bản QPPL có hiệu lực trong năm 2022 gồm Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2022 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022; các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 và 12 Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Văn bản hợp nhất Số: 01/VBHN-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2022 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. ((Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022). Thông báo số 818/TB-KCB ngày 01/7/2022 của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế: Kể từ ngày 01/7/2022, mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục áp dụng Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y và Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Thông tư Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022; Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022  Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2022; Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022; Thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022; Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, hiệu lực thi hành 01/8/2022; Thông tư 06/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách, hiệu lực thi hành 01/8/2022; Thông tư 07/2022/TT-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2022 quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.; Thông tư 08/2022/TT-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2022 quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2022; Thông tư 09/2022/TT-BYT ngày 9 tháng 9 năm 2022 quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2022. Và các văn bản quy pháp pháp luật khác có liên quan.

      Các đơn vị trực thuộc kịp thời, chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua hội nghị, giao ban, hội thảo, tọa đàm phù hợp với điều kiện đơn vị; chuyển các văn bản quy phạm pháp luật qua hộp thư đến cán bộ, viên chức tùy theo lĩnh vực công tác; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử cơ quan, đơn vị,… Xây dựng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan đơn vị. Các đơn vị có thể tham khảo, lựa chọn một trong số những khẩu hiệu sau: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tích cực tham gia hoạt động PBGDPL; Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế; Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế.
      Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật được các đơn vị tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Văn phòng Sở Y tế chạy chữ điện tử khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, từ ngày 04/11/2022 đến ngày 10/11/2022: “Sở Y tế - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt nam 09/11/2022 - Công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”./.
 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập111
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay4,917
  • Tháng hiện tại330,591
  • Tổng lượt truy cập23,197,776
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây