Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở Y tế

Thứ tư - 26/07/2023 20:24
     Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-HĐPH ngày 14/7/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Theo Kế hoạch số 81/KH-HĐPH ngày 07/7/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Đoàn Kiểm tra và Sở Y tế tại buổi kiểm tra. (Ảnh Thu Hiền)
Đoàn Kiểm tra và Sở Y tế tại buổi kiểm tra. (Ảnh Thu Hiền)
        Chiều ngày 25.7.2023, Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Sở Y tế. Về phía Đoàn kiểm tra, có Ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên đoàn gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc cùng Đoàn kiểm tra, có ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, và đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở Y tế.
Toàn cảnh kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Y tế (Ảnh Thu Hiền)
Toàn cảnh kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Y tế (Ảnh Thu Hiền)
        Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiện vụ phố biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong toàn ngành. Sở Y tế phân công cụ thể nội dung PBGDPL thuộc lĩnh vực chuyên môn cho các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm của việc tự học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các đơn vị y tế. Đồng thời, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong tổ chức các đợt cao điểm về PBGDPL, đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thông tin, định hướng công tác PBGDPL phù hợp với tình hình thực tiễn; đăng tải, cập nhật trên chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật Trang thông tin điện tử Sở Y tế để thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Kết quả đạt được về công tác PBGDPL của ngành Y tế trong thời gian qua. Cụ thể là kết quả triển khai thực hiện Luật PBGDPL; triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành, có hiệu lực hoặc thông qua năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; kết quả tuyên truyền, PBGDPL cho công chức, viên chức. Với các hình thức tổ chức như lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý của mỗi đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, gồm lãnh đạo đơn vị và các trưởng, phó trưởng khoa, phòng và Hội nghị giao ban hàng tuần của các khoa, phòng, gồm các trưởng, phó trưởng khoa, phòng và viên chức, lao động của khoa, phòng và giao ban hàng tháng, quý của Ngành bao gồm Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; định kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ công đoàn, Đoàn thanh niên 1 lần/tháng; Hội nghị công chức, viên chức 1 lần/năm. Đã tổ chức 120 cuộc họp, hội nghị, hội thảo, cuộc thi; Tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 do Trung ương tổ chức: có 12 đảng viên tham gia. Đã phổ biến, giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân những lĩnh vực pháp luật: Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 4363/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2023; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 (và các văn bản hướng dẫn thực hiện); Luật Thi đua, khen thưởng, số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 (và các văn bản hướng dẫn thực hiện); Luật Khám bệnh, chữa bệnh, số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 (và các văn bản hướng dẫn thực hiện); Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm 2023 (và các văn bản hướng dẫn thực hiện); Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023; Hiến pháp năm 2013 ; Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020; Luật Thanh niên 2020; Luật Đầu tư 2020Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020; Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Công văn số 5032/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BYT; Công văn số 3370/SYT-VP ngày 27/9/2022 về việc triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 03/BVSTBPN ngày 29/3/2022 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn triển khai hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022; Thực hiện đăng tải 216 tin, bài, phóng sự/phỏng vấn, tư vấn, giải đáp y học, ảnh,... trên các chuyên mục và Trang thông tin điện tử Sở Y tế.
Sở Y tế đã rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng/Ban chỉ đạo PBGDPL; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật. Trong đó Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh: Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên Hội đồng; Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Sở: Có 12 thành viên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, Thanh tra, Văn phòng Sở Y tế; Số lượng báo cáo viên pháp luật của tỉnh: 03 bao gồm 01 tốt nghiệp thạc sĩ Luật, 02 bác sĩ CKII chuyên ngành quản lý y tế; Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của các đơn vị trực thuộc Sở: Mỗi đơn vị trực thuộc Sở đều có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (từ 2- 3 người), tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành y, dược, cử nhân báo chí,…  
Công tác củng cố, kiện toàn, tăng cường về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL: UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho công tác phổ biến giáo pháp luật ngành Y tế thu được nhiều kết quả tích cực; nâng cao hiểu biết và nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về y tế của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Sở Y tế giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu công tác pháp chế, một trong những nhiệm vụ chủ yếu là giúp cho Giám đốc Sở tổ chức công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 03 công chức thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên pháp luật của tỉnh. Các đơn vị trực thuộc Sở đều cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế giúp thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị. Ngành Y tế thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc Sở... nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Nhiều báo cáo viên đã tự học tập nâng cao trình độ, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với công việc, đóng góp tích cực cho công tác phổ biến pháp luật.
      Qua đó, Sở Y tế cũng đề xuất, Sở Tư pháp quan tâm, thường xuyên biên tập các tài liệu phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật dành riêng cho đối tượng làm công tác PBGDPL ở cơ sở để thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật.  
      Sở Tư pháp tập huấn hướng dẫn, triển khai các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật để giúp các đơn vị tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong tình hình mới.
Việc triển khai thực hiện các Kế hoạch thực hiện Đề án về PBGDPL của UBND tỉnh. Sở Y tế đã quán triệt thực hiện các Kế hoạch thực hiện các đề án liên quan về PBGDPL như: Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác PBGDPL về quyền con người gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”; 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”.
Theo đánh giá chung của toàn ngành, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong hoạt động PBGDPL đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Y tế triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc, góp phần ngăn ngừa và hạn chế các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực thi pháp luật nói chung và pháp luật về y tế nói riêng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế hiệu quả hơn, đưa được những chính sách của Đảng, của Nhà nước về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị được chú trọng hơn, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan y tế đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Công chức, viên chức, người lao động của Ngành có nhận thức đúng đắn về pháp luật, đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định của ngành Y tế, nội quy và quy chế của cơ quan.
Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế về đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chuyên trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc nên ảnh hưởng đến công tác triển khai phổ biến giáo dục pháp luật.
Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế báo cáo về công tác PBGDPL của ngành Y tế cùng với Đoàn Kiểm tra. (Ảnh Thu Hiền)
Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế báo cáo về công tác PBGDPL của ngành Y tế cùng với Đoàn Kiểm tra. (Ảnh Thu Hiền)

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, đã báo cáo cùng Đoàn kiểm tra: Sở đã quán triệt hạn chế tối đa tập huấn hay hội nghị trực tiếp mà hầu hết là tổ chức trực tuyến. Khi có các văn bản từ cấp trên, chúng tôi triển khai ngay, theo hình thức họp, hội nghị trực tuyến, vừa tiết kiệm được kinh phí cho các đơn vị. Trong vòng chỉ 2 đến 3 ngày sau là chúng tôi tổ chức hội nghị, thuận tiện là cầu truyền hình nên Sở tổ chức nhanh và số lượng tham gia rất đông. Đồng thời, có các văn bản tiển hành triển khai trực tiếp, chẳng hạn như Thông tư, quy định về cơ cấu nguồn nhân lực hay vị trí việc làm cần hướng dẫn cụ thể trực tiếp, cầm tay chỉ việc cho các đơn vị thực hiện. Qua thực tế tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, rút ra một số kinh nghiệm: Thứ nhất là cập nhật thường xuyên, đặc biệt các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) không phải thuộc ngành như lĩnh vực tài chính, ngoại vụ thì đối với những văn bản này, tiếp cận thông tin từ các kênh, nhất là mục giới thiệu văn bản của UBND tỉnh. Thứ hai là triển khai nhanh nhất có thể đối với các văn bản liên quan đến tài chính, đấu thầu thuốc phòng chống dịch, thuốc điều trị… Thứ ba, vận dụng tối đa trang thông tin điện tử của Sở Y tế để đăng tải các VBQPPL; vận dụng email công vụ để gửi các văn bản cho các đơn vị. Kênh nữa không phải chính thống nhưng rất hiệu quả chuyển tải các văn bản rất nhanh cho các đơn vị trực thuộc. Trong đó, điển hình là đợt dịch COVID-19 vừa qua chuyển tải nhanh nhất và là kênh chuyển tải thông tin kỳ diệu nhất và rất hiệu quả, mặc dù kênh này không phải chính thống. Đồng thời, chủ động trong triển khai và tổ thức thực hiện các VBQPPL. Để VBQPPL đi vào đời sống thông qua kiểm tra, giám sát. Sở Y tế rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin - Truyền thông và các sở, ngành khác liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế xây dựng khá tốt nội dung này trong năm vừa rồi, Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ ban hành chính sách ưu đãi và thu hút cho bác sĩ; đặc biệt mới đây nhất, tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa rồi đã thông qua chính sách mới mà ngành đã xây dựng về chính sách hỗ trợ BHYT cho người cận nghèo; người nhiễm HIV, người bệnh nhân phong bị tàn tật; đối tượng nông – lâm – ngư – diêm nghiệp.
Ông Phạm Dân, Trưởng Đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh Thu Hiền)
Ông Phạm Dân, Trưởng Đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh Thu Hiền)
          Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao về những kết quả mà Sở Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Ông Phạm Dân, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu: Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Y tế đã có kết quả nổi bật từ triển khai nội dung với các hình thức lồng ghép qua giao ban, hội nghị, đặc biệt là nhiều đợt cao điểm được phổ biến các văn bản như trong đợt dịch COVID-19 vừa qua; quan tâm triển khai thực hiện các đề án giáo dục pháp luật của tỉnh; có xây dựng các câu lạc bộ, có mô hình cụ thể. Trong tổ chức thực hiện, Sở Y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin, có các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn ngành và các hình thức khác… Nhìn chung, trong năm 2022 và 6 tháng đàu năm 2023, Sở Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ PBGDPL, trong đó nổi bật một số nhiệm vụ trọng tâm với cách làm sáng tạo. Để nâng cao chất lượng PBGDPL và khắc phục những tồn tại hạn chế, đề nghị Sở Y tế quan tâm xây dựng kế hoạch và phối hợp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng các đợt cao điểm về tuyên truyền PBGDPL và Ngày Pháp luật Việt Nam./.      
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập336
  • Máy chủ tìm kiếm286
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay63,141
  • Tháng hiện tại2,436,763
  • Tổng lượt truy cập30,536,397
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây