Nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Thứ năm - 24/02/2022 09:11
Sở Y tế triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của Sở Y tế năm 2021; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC. Đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cải thiện vị trí xếp hạng đối với chỉ số CCHC những năm tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại TTYT thị xã Hoài Nhơn (Ảnh Thùy Vy)
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại TTYT thị xã Hoài Nhơn (Ảnh Thùy Vy)
       Việc cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của Sở Y tế là nhiệm vụ của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Để thực hiện toàn Ngành cần tăng cường tuyên truyền nội dung CCHC thông qua Hội nghị, giao ban, diễn đàn, tọa đàm, tuyên truyền miệng. Tất cả các nội dung phát hiện sau kiểm tra phải được xử lý và có kế hoạch, giải pháp khắc phục; Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đúng hạn; Đăng ký TTHC thực hiện rà soát, đánh giá để đơn giản hóa năm 2022; Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC năm 2022; Xây dựng, ban hành Quy chế/tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng CCVC; Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo NĐ 90/2020/NĐ-CP; Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác CCVC năm 2022 và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch; Triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Đảm bảo tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có đủ điều kiện được cung cấp trên cổng Dịch vụ công của tỉnh…
         Trong nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2022, Sở Y tế tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 83/KH-SYT ngày 30/12/2021 của Sở Y tế về cải cách hành chính năm 2022; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung CCHC thông qua Hội nghị, giao ban khoa/phòng, diễn đàn, tuyên truyền miệng; đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các phòng, Thanh tra, Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề còn tồn tại qua kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo chất lượng nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Y tế đúng thời gian quy định. Thường xuyên truy cập vào phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh để theo dõi nhiệm vụ UBND tỉnh giao, kịp thời chỉ đạo thực hiện đúng thời gian yêu cầu. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, có những sáng kiến mới trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm.
         Tham mưu xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL thuộc lĩnh vực được giao, đảm bảo các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực y tế còn hiệu lực thi hành được rà soát đúng quy định, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các văn bản quy QPPL có nội dung không còn phù hợp. Thực hiện quy trình tham mưu xây dựng văn bản QPPL được giao đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ về thời gian. Triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật đúng thời gian quy định. Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển hệ thống y tế cơ sở tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thực hiện rà soát đánh giá, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập để xác định mức độ tự chủ, thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo đúng đối tượng, bảo đảm tỷ lệ và tiến độ theo kế hoạch và quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật, chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) đầy đủ, kịp thời theo quy định. Triển khai sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử được tích hợp vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để thực hiện thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thay thế cho việc sử dụng hóa đơn, chứng từ bằng giấy. Triển khai công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng và phấn đấu đạt tối thiểu tương ứng 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 50% . Thực hiện đầy đủ việc công khai các thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Sở Y tế cho tổ chức, công dân biết để thực hiện.  Tiếp nhận và thực hiện xử lý kịp thời đảm bảo chất lượng các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
Hình 2 Nâng cao chỉ số CCHC năm 2022
Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh phục vụ cho người dân tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh (Ảnh Thùy Vy)
         Tiếp tục rà soát để bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; bố trí công chức, viên chức đảm bảo theo khung năng lực, yêu cầu vị trí việc làm đã xác định, đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Triển khai áp dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của ngành theo lộ trình của tỉnh và bộ y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi tuyển, thăng hạng viên chức.Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ, công vụ trong CCHC; xử lý nghiêm những công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngoài ra, tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của ngành nhằm khuyến khích các tổ chức ngoài công lập tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên lĩnh vực y tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về đổi mới cơ chế và quy trình, thủ tục phân bổ ngân sách, đổi mới cơ chế tự chủ tài chính cơ quan hành chính nhà nước và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao. Thực hiện công khai tài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách tài chính công gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tại các đơn vị trực thuộc.
          Trong năm 2022, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, quy định, chính sách của Chính phủ, của tỉnh và Bộ Y tế theo khung pháp lý về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tổ chức triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (Phiên bản 2.0). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Y tế. Tham gia thực hiện thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.Tổ chức thực hiện việc xây dựng và tích hợp Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (IDesk) đảm bảo các tính năng theo quy định. Tích hợp điện tử hóa để nâng cao hiệu quả trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động của Ngành. Cử công chức, viên chức tham gia các khoá bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số.../.

Tác giả bài viết: Thùy Vy (Khoa TT-GDSK) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập244
  • Máy chủ tìm kiếm159
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay76,181
  • Tháng hiện tại1,549,679
  • Tổng lượt truy cập42,192,743
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây