Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn:Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Thứ hai - 07/03/2022 08:56
Thời gian qua Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ thường xuyên, là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thời gian tới đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong thực hiện CCTTHC và công tác chỉ đạo điều hành trong đơn vị; tạo sự thuận lợi, dễ dàng khi người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế một cách thuận tiện, nhanh chóng; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong khám bệnh và chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong khám chữa bệnh  hướng tới sự hài lòng của người bệnh (Ảnh: TTYT thị xã Hoài Nhơn)
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh (Ảnh: TTYT thị xã Hoài Nhơn)
       Trong năm 2022, Trung tâm tiếp tục cải tiến lề lối làm việc đảm bảo hiệu quả, chất lượng trong điều kiện vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong thực hiện CCTTHC và công tác chỉ đạo điều hành trong đơn vị; tạo sự thuận lợi, dễ dàng khi người bệnh đến được tiếp cận với dịch vụ y tế một cách thuận tiện, nhanh chóng; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong khám bệnh và chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chức năng, khoa và các trạm y tế trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ, chức năng của đơn vị. Quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CCHC. Cụ thể, xây dựng các kế hoạch, tổ chức triển khai đến 100% các khoa, phòng, trạm y tế thực hiện; hoàn thành 100% số nhiệm vụ được Sở Y tế, UBND huyện và các cấp có thẩm quyền giao; thường xuyên rà soát, kiểm tra để khắc phục ngay những tồn tại trong cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; Giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Tăng cường và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức, ý thức của viên chức, người bệnh, người dân về cải cách hành chính; Rà soát các nội dung công tác CCHC, chỉ số, thành phần nào chưa làm tốt, xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt mức chuẩn theo quy định; đơn vị, cá nhân nào không thực hiện, thực hiện chưa tốt sẽ xem xét thi đua hàng năm.
Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Sở Y tế Bình Định, UBND thị xã Hoài Nhơn về tổ chức triển khai, thực hiện các Luật, Nghị định, quy định và ban hành các văn bản về lĩnh vực y tế cho kịp thời, đúng tiến độ, thời gian, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị.Thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản hành chính theo quy định. Xây dựng ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập thực hiện các văn bản QPPL của các cấp.
Hình 2 Bài viết TTYT thị xã Hoài Nhơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong KCB
Cán bộ y tế hướng dẫn cho người dân cài đặt khai báo y tế trực tuyến 
(Ảnh: TTYT thị xã Hoài Nhơn)
          Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện công khai, niêm yết các thủ tục hành chính tại các vị trí phù hợp, nâng cao chất lượng trong việc khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, trạm y tế, không có thủ tục hành chính tự phát sinh thêm ngoài thành phần hồ sơ theo quy định. Phấn đấu thực hiện đạt 100% các giao dịch trên hệ thống văn phòng điện tử theo quy định. Tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của TTYT thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị trực thuộc Trung tâm. Thực hiện đầy đủ việc công khai các thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết tại nơi tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân biết và thực hiện. Tiếp nhận và thực hiện xử lý tốt các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức, người lao động gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh, gia đình người bệnh và các cá nhân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính.
         Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo phù hợp, bố trí đúng vị trí, số lượng theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị, phấn đấu tỷ lệ tự chủ năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện rà soát đánh giá, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập để xác định mức độ tự chủ, thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Bổ sung, sửa đổi kịp thời quy chế hoạt động của đơn vị, các khoa, phòng, trạm cho phù hợp theo quy định; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế có hiệu quả; tiếp tục rà soát các vị trí quản lý, lãnh đạo thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm kịp thời, phù hợp với điều kiện của đơn vị theo phân cấp quản lý. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo đúng đối tượng, bảo đảm tỷ lệ và tiến độ theo kế hoạch và quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
         Tiếp tục rà soát toàn diện, bố trí viên chức đúng vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện việc tiếp nhận, bố trí viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện đúng, rà soát bổ sung đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; bố trí viên chức đảm bảo theo khung năng lực, yêu cầu vị trí việc làm đã xác định, đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 theo quy định. Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, xử lý nghiêm những viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
        Thực hiện đúng quy định về cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; Triển khai thực hiện các quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập, định mức kinh tế - kỹ thuật; tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo hướng dẫn của các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách tài chính công, dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; quản lý sử dụng tài sản công theo quy định gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của đơn vị. Đối với công tác hiện đại hóa hành chính, 100% đơn vị trực thuộc thực hiện phần mềm, sử dụng và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho người bệnh. Phấn đấu đạt 70% trở lên số văn bản đi, đến của đơn vị được phát hành, xử lý trên môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền có hiệu quả trang thông tin điện tử của đơn vị; Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động của đơn vị.
       Để thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về CCHC, Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng, khoa, trạm y tế báo cáo tiến độ thực hiện, những vướng mắc khó khăn về TTYT, để có biện pháp kịp thời tháo gỡ và chỉ đạo thực hiện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, việc thực thi công vụ của viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định về công tác CCHC của TTYT thị xã Hoài Nhơn đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác CCHC.../.

Tác giả bài viết: Thùy Vy (Khoa TT-GDSK) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập321
  • Máy chủ tìm kiếm281
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay40,575
  • Tháng hiện tại40,575
  • Tổng lượt truy cập30,876,873
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây