Sở Y tế cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhanh gọn và hiệu quả

Thứ tư - 08/09/2021 21:06
          Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hóa các thủ tục, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh… là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Bình Định. Ngành đã thực hiện nhiệm vụ này ngay từ đầu năm 2021 đến nay để  giải quyết nhanh gọn, hiệu quả và mang lại  sự hài lòng cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
          Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ, cụ thể: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. 
          Hàng năm, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính ngay từ đầu năm với những nội dung cụ thể và những việc làm quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, Sở Y tế đã từng bước triển khai thực hiện đồng bộ việc CCHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định; công khai các nội dung thủ tục hành chính (TTHC)… Đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn và hiệu quả. Thực hiện Công văn số 64/VPUBND-KSTT ngày 19/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc gắn mã số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (cấp tỉnh). Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã gắn mã số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Thực hiện Công văn số 3272/UBND-KSTT ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tích cực tham gia, trực tiếp đóng góp ý kiến đối với các vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn (mục “Tham vấn”). Thực hiện Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Y tế, đến nay Sở Y tế đã cập nhật và kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực dược và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa. Triển khai thực hiện Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh trong tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Cán bộ làm việc tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn thực hiện 5K và hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Ngày 21/7/2021 vừa qua, Sở Y tế đã ban hành thông báo số 292/TT-SYT về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4. Cụ thể, Sở Y tế khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 bằng cách truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định theo địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến để đăng ký nộp hồ sơ. Sở Y tế ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính được tổ chức, cá nhân thực hiện nộp trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định. Khi đăng ký giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua số điện thoại di động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. Trong đó, Sở Y tế cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 76 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định. Cụ thể, lĩnh vực khám chữa bệnh: 44 TTHC; lĩnh vực dược: 24 TTHC; lĩnh vực gia dụng và y tế: 2 TTHC; trang thiết bị y tế: 3 TTHC; an toàn thực phẩm: 3 TTHC.
          Ngay từ đầu năm 2021, thực hiện Công văn số 20/VPUBND-KSTT ngày 15/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá để đơn giản hóa năm 2021. Sở Y tế đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện đơn giản hóa năm 2021, cụ thể: Về lĩnh vực dược phẩm có 05 TTHC, về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh có 02 TTHC. Thực hiện Công văn số 1327/UBND-KSTT ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã triển khai tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu, nghiêm túc trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; đảm bảo tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc (không bao gồm văn bản, hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật hoặc pháp luật chuyên ngành quy định phải xử lý văn bản giấy) được xử lý trên môi trường mạng, ký số điện tử đạt tối thiểu 90% đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 80% đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện và 60% đối với Ủy ban nhân dân cấp xã.
              Về công khai thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính sau khi được công bố đã được Sở Y tế cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đăng tải trên Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định, đồng thời đăng ký danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cung cấp hồ sơ và xử lý hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Theo ghi nhận, hầu hết các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều hài lòng về việc thực hiện dịch vụ cộng trực tuyến mức độ 3 và 4 của Sở Y tế./.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập362
  • Máy chủ tìm kiếm196
  • Khách viếng thăm166
  • Hôm nay83,756
  • Tháng hiện tại342,453
  • Tổng lượt truy cập31,178,751
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây